หลักสูตร สุดยอดหัวหน้า PC (อบรม 25 ส.ค.65)

33 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“สุดยอดหัวหน้า PC”    

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี 

 

25 สิงหาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันถือว่าคนเป็นปัจจัยในการบริหารงาน  และหัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการงานโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะหัวหน้างานที่จะต้องดูแล “พนักงานขายหน้าร้าน PC ”  เพราะนอกจากจะต้องบริหารจัดการลูกน้องให้มีแนวทางการทำงาน การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง เพื่อสร้างผลงานและยอดขาย อีกทั้งยังต้องรับแรงกดดันจาก การลาออกของพนักงาน เป้ายอดขายที่ได้รับ ซึ่งหากหัวหน้า PC ท่านใด ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการลูกน้องและวางแผนการทำงานได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาในที่สุด

          หลักสูตรนี้  ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ “หัวหน้าพนักงานขายหน้าร้าน”  ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและสามารถสร้างยอดขายให้กับองค์กรได้ อีกทั้งยังร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play การเป็นหัวหน้าพนักงานขายหน้าร้าน จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์ และ ต่อยอดความรู้ในการเป็นหัวหน้าพนักงานขายหน้าร้านได้ด้วยตนเอง 

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่การเป็น “หัวหน้าพนักงานขายหน้าร้าน”

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักในการบริหารงาน และบริหารคน อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายหน้าร้าน PC ให้ได้ใจและได้งาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขายหน้าร้าน PC เพื่อสร้างยอดขายให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1: กรอบแนวคิดสู่ “การเป็นสุดยอดหัวหน้า PC”

1.บทบาทและหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า PC อย่างมืออาชีพ

2.คุณสมบัติของหัวหน้า PC  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดหัวหน้า

- เก่งงาน

- เก่งคน

3.คุณเป็นหัวหน้างานแบบไหน...ในการบริหารงานและบริหารคน

4.กิจกรรม Workshop : เรียนรู้สไตล์ตนเอง...เพื่อการบริหารงานและลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

5.จิตวิทยาการบริหารลูกน้องอย่างได้ผล

- วิเคราะห์ประเภทลูกน้องที่หลากหลาย

- การรับรู้ความคาดหวังของลูกน้อง ที่มีต้องหัวหน้า

- จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเพื่อเข้าหาลูกน้องอย่างถูกวิธี

- เทคนิคการรับมือและการบริหารจัดการลูกน้อง

6.การสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง...สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

- การแก้ไขปัญหาหน้างาน

7.กิจกรรม Workshop…จิตวิทยาการบริหารลูกน้องอย่างได้ผล

Module 2 : การพัฒนาศักยภาพหัวหน้า PC ให้บรรลุผล

8.การวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้งานที่บรรลุเป้าหมาย

- วางแผนหลักวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับลูกน้อง

วางแผนการลาออกของพนักงานและการหาพนักงานเพิ่ม

9.เทคนิคการสั่งงานหมอบหมายงานให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตาม

10.การสอนงานให้ลูกน้อง “ขายได้” และ “ขายเป็น”

- สร้างหลักในการสอนอย่างเป็นระบบ

- วิเคราะห์การรับรู้ของลูกน้อง 

- ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเหมาะกับลูกน้องแต่ละประเภท

11.กิจกรรม Role Play “การสอนงานอย่างสร้างสรรค์”

12.การติดตามงานอย่างเป็นระบบ

13.การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

14.Action Plan  การเป็นสุดยอดหัวหน้า PC  

15.คำถาม – คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com