หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (อบรม 18 ก.ค.65)

23 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

18 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

               ในยุคที่สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กร ต้องประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ มากมาย เช่น ไม่สามารถควบคุม หรือ บริหารจัดการคนได้ เกิดข้อผิดพลาดต่างๆการมากมายจาก “การสื่อสารประสานงาน” หรือแม้กระทั่ง ตัวหัวหน้าเองที่ยังขาด “ภาวะผู้นำ” หรือแม้กระทั่ง “การสร้างมนุษยสัมพันธ์” กับคนในทีม ซึ่งกุญแจสำคัญในการบริหารคน คือ หลักในการบริหาร ถ้าองค์กรไหนยังไม่มีหลักการบริหารคน องค์กรเหล่านั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างานและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึง หลักการสำคัญในการบริหารด้วย 3 ทักษะจำเป็น ได้แก่ การสื่อสารประสานงาน การสร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสร้างการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอดประสาน  4 เครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้การบริหารทีมนั้นง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่ปรับให้เข้าเฉพาะกับผู้อบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงทักษะสำคัญ ในเรื่อง การสื่อสารประสานงาน ภาวะผู้นำผู้ตาม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในการบริหารคน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เรียนรู้ถึง 4 เครื่องมือจำเป็น ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 การสื่อสารอย่างทรงพลัง....กับการสร้างภาวะผู้นำในการบริหารคนให้ได้งาน

1.บทบาทหน้าที่สำคัญ !!! ของผู้นำ กับ การสื่อสารอย่างทรงพลัง

- บทบาทในโลกของตัวเอง

- บทบาทในโลกที่อยู่ร่วมกับคนอื่น

2.การวิเคราะห์พฤติกรรมคนแต่ละประเภทเพื่อสร้างการสื่อสารประสานงานที่เป็นเลิศ

3.กิจกรรม Workshop วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลที่ต้องทำงานด้วยและสื่อสารอย่างตรงจุด ตรงใจ

4.เทคนิคการปรับเปลี่ยน...สื่อสารให้ตรงจริตและโดนใจ

- หัวหน้า

- ลูกน้อง

- เพื่อนร่วมงาน

- ฝ่ายงานต่างๆ

5.กิจกรรม Workshop ปรับเปลี่ยน....การสื่อสารให้ตรงจริตและโดนใจ

Module 2 ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามกับการสร้างคน...ให้เข้มแข็ง

6.หลักในการเป็น ผู้นำ และ ผู้ตาม ที่เข้มแข็งและทรงพลัง

7.วิธีการสร้างภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามให้ตนเอง

- กล้าคิด

- กล้าลงมือทำ

8.แชร์ประสบการณ์ บุคคลที่มีภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตามที่เราเคยพบ

Module 3 มนุษยสัมพันธ์กับการสร้างความสุขในการทำงาน

9.การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน

- หัวหน้ากับลูกน้อง

- ลูกน้องกับหัวหน้า

- ตนเองกับเพื่อนร่วมงาน

10.วิธีการปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เข้ากับคนแต่ละสไตล์

11.กิจกรรม Workshop สร้างสัมพันธ์ดี....ชีวีมีสุข

Module 4 สอดประสาน...กุญแจแห่งความสำเร็จในการบริหารคนด้วยสุดยอด 4 เครื่องมือ

12.สุดยอด 4 เครื่องมือการบริหารคน...ให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

- วิธีการใช้

- การนำมาประยุกต์ใช้

13.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การใช้ 3 ทักษะ 4 เครื่องมือ เพื่อสร้างภาวะผู้นำ

14.Key Success ... 3 ทักษะ 4 เครื่องมือ แห่งความสำเร็จ

- การสื่อสารประสานงาน

- ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม

- มนุษยสัมพันธ์

- 4เครื่องมือในการบริหารคน

15.สรุปคำถาม – ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com