หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 14 ก.ค. 65)

28 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

 

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

  

14 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

 

หลักการและเหตุผล

           ไม่มีใครที่เกิดมาโดยไม่เคยทำอะไรผิด ทุกคนล้วนแต่เคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แตกต่างกันไป การที่จะได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ย่อมผ่านการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก และต้องสามารถยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายของความสำเร็จ

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี รวมถึงเรียนรู้เทคนิค วิธีการ การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม  และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิค วิธีการ ในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี

1.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

         - การบริหารงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

         - การบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กิจกรรม Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะหัวหน้างาน

3.คุณเป็นหัวหน้าแบบไหน - เรียนรู้และเข้าใจสไตล์การบริหารงานของคุณในฐานะหัวหน้างาน

4.สมอง+ใจ สองเสาหลักสู่การเป็นหัวหน้างานที่คุณควรจะเป็น

         - สมอง = ต้องเป็นนักคิด ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล

         - ใจ = ต้องเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจของทุกคน เป็นคนที่ทุกคนให้ความไว้วางใจ

5.กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

6.สุดยอด 5 ทักษะสำคัญ ที่หัวหน้าต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

        6.1 ความรู้ในเนื้องาน

        (ต้องมีความรู้ในงานที่ตัวเองต้องปฏิบัติ รู้ว่าตนเองต้องทำอะไร มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง)

        6.2 ทักษะในการสั่งงาน มอบหมายงาน ให้ถูกคนและถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดตามมาที่หลัง

       (ต้องสามารถมอบหมายงานให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และที่สำคัญคือต้องมีความสุขุม รอบคอบ และระมัดระวังในการใช้คน)

        6.3 ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       (ต้องสามารถสอนงานลูกน้องให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์)

        6.4 ทักษะในการปรับปรุงงาน โดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

      (หัวหน้างานต้องมีทัศนคติที่ดี ต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน)

       6.5 ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

       (ต้องสร้างให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ)

7. กิจกรรม Role Play : สั่งงาน มอบหมายงาน และ สอนงานอย่างสร้างสรรค์

Module 2: หัวหน้า…กับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานอย่างได้ผล

8.ข้อผิดพลาดที่หัวหน้างานมักประสบ

          - ปัญหาจากการสื่อสาร

          - ปัญหาจากการไม่วางแผน

          - ปัญหาจากการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบผิด ๆ

9.ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในการทำงานของหัวหน้างาน

10.เทคนิคการลดข้อผิดพลาดด้วยความคิดเชิงรุก

          - การวางแผนด้วยหลัก P D C A

          - การเลือกใช้ “คน” ให้ถูกกับ “งาน”

          - การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ

          - การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ

11.การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น….ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

          - ค้นหาสาเหตุของปัญหา

          - วิเคราะห์ปัญหา

          - วิเคราะห์ทางเลือก

          - ตัดสินใจอย่างมีกึ๋น

12.กิจกรรม Workshop เทคนิคการลดข้อผิดพลาดอย่างได้ผลสำหรับหัวหน้างาน

13.สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในการบริหารงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

14.เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก !!!

15.สรุป คำถามและคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com