หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (อบรม 11 ก.ค.65)

33 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

  

11 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด                  

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ พนักงานบริการ ได้เรียนรู้วิธีบริการลูกค้าประเภทต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การบริการที่เป็นพื้นฐาน(ทั่วไป)  การบริการลูกค้าที่เฉพาะกลุ่ม จนไปถึงการบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล  ซึ่งนักบริการจำเป็นต้องมี ความรู้ ความสามารถ ในการบริการลูกค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play เพื่อพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ทำให้ผู้อบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญและหลักในการบริการลูกค้าทั่วไปให้ประทับใจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด... ตรงใจ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล....ให้ประดุจดั่งคนสำคัญ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ

1.หัวใจสำคัญของการบริการลูกค้าให้ประทับใจ

2.ทัศนคติที่ดี....ของนักบริการที่ควรจะเป็น !!!  (จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบริการ)

- เปลี่ยนความท้อแท้ เป็นความท้าทาย

3.ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

4.กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการ...เพื่อบริการอย่างประทับใจ

5.ขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ....สร้างความประทับใจด้วย Service Mind

- เปิดใจด้วยคำทักทายที่เป็นมิตร....สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับลูกค้า (การสร้างความประทับใจแรก)

- การสอบถามความต้องการของลูกค้า (ค้นหาความคาดหวัง)

- จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสื่อ (ฟังอย่างเข้าใจ)

- ลงมือปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าอย่างเต็มใจและตั้งใจ

- ทบทวนและสรุปสิ่งที่ลูกค้าสื่อ...เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน

6.กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ”

7.เทคนิคการแก้ปัญหาและรับมือกับลูกค้าอย่างมีลูกล่อลูกชน

Module 2 การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด

8.การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย....เพื่อบริการที่เป็นเลิศ

- ลูกค้าพรหมจรรย์

- ลูกค้าเจ้าอารมณ์

- ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง

- ลูกค้าลูกทุ่ง

9.เทคนิคการบริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....อย่างมีกึ๋น

- หลักการแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม

- การวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง

- การบริการให้ตรงใจ

10.กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด”

Module 3 การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

11.การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล

- ความต้องการ

- ปัญหาที่ประสบ

- นิสัย หรือ Lifestyle

12.กิจกรรม Workshop ค้นหาลักษณะเฉพาะ…สร้างบริการ “ประดุจคนสำคัญ”

13.กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

14.วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพื่อสร้างความสุขในงานบริการ

15.สรุปคำถาม – ตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com