หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจ ลูกค้า ....ให้อยู่หมัด (อบรม 10 ก.ค.65)

80 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจ

ลูกค้า ....ให้อยู่หมัด

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

2 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
      ในยุคปัจจุบันนี้ การขายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์ มีช่องทางการขายเกิดขึ้นมากมาย พฤติกรรมการซื้อของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นยากขึ้น ดังนั้น พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายทางออนไลน์จึงต้อง อาศัยความรู้ และ เทคนิคการขายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขายอันจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขายที่จะเกิดขึ้นได้

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์  การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า ขั้นตอนการขายผ่านทางออนไลน์  รวมถึง การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ  อีกทั้ง ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนางานขายได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: สุดยอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ
    1. เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์

        > เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง
        > เรียนรู้และเข้าใจลูกค้า
     2. เตรียมความพร้อมการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์ มืออาชีพ
         > ความรู้
         > ทักษะ
         > ทัศนคติ
     3. กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงานขายออนไลน์มือทอง
     4. การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

     5. การวิเคราะห์และรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย
         > ลูกค้าใจร้อน ไม่ชอบรอ...ต้องตอบเดี๋ยวนี้
         > ลูกค้าละเอียด ชอบข้อมูลเยอะๆ
         > ลูกค้าช่างถาม (เน้นถาม ไม่เน้นซื้อ)
     6. กิจกรรม Workshop รับมือลูกค้าที่หลากหลาย...สร้างการขายให้ตรงใจ
Module 2 เทคนิคการขายทางออนไลน์ด้วยภาษาที่มัดใจลูกค้า
     7. เทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ

         > เปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อม ก่อนการขาย
         > เทคนิคการสอบถาม – การถามลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการ
         > การนำเสนอขายอย่างตรงจุด และเพิ่มยอดขาย ผ่านทางออนไลน์
         > การปิดการขาย- ปิดเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
      8. กิจกรรม : ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการพิมพ์ตอบข้อความ ในกรณีต่าง ๆ ผ่านทาง ออนไลน์ (Chat Line Facebook และ อื่น ๆ)
      9. เทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

          > การเขียนตอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
          > ข้อควรระวัง
      10. เทคนิคการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในงานขาย
Module 3 การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
      11. การตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย

           > วิธีการใช้งาน
           > การเก็บรักษา
           > อื่น ๆ
      12. การแก้ปัญหากับลูกค้า
           > ลูกค้าไม่ได้รับของ
           > ได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ
           > อื่น ๆ
      13. การแก้ปัญหา อื่นๆ
           > ร้านค้า
           > ขนส่ง
      14. วิธีการการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           > การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
           > การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี
      15. การติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
           > นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ
           > การดูแลและคำแนะนำเพิ่ม
      16. กิจกรรม : การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
      17. สรุป คำถามและคำตอบ

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม Online / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

1

2,500.00

175.00

75.00

2,600.00

2,675.00

2

5,000.00

350.00

150.00

5,200.00

5,350.00

พิเศษ !!! โปรโมชั่น   มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน !!! 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

4

7,500.00

525.00

225.00

7,800.00

8,025.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com