หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 30 มิ.ย.65)

79 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Modern Business Management

(การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

  

30 มิถุนายน 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                   

หลักการและเหตุผล

             ในยุคสมัยใหม่ที่การแข่งขันทางธุรกิจนั้นสูงขึ้น ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์ให้เป็นองค์กรยุคใหม่  การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้อง รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

               หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ ผู้บริหาร ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างประสิทธิให้กับองค์กร การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้  เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนเพื่อให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

1.การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart)

- สร้างวัฒนธรรมฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา

2.การปลูกฝังภาวะผู้นำให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำตัวเองได้ (Self – directed)

- หาความกลัวในใจลูกน้อง....ที่ทำให้ไม่กล้านำ ไม่กล้าคิด

- กระตุกกระตุ้น....ความเป็นผู้นำในตัวลูกน้อง

3.การสร้างจิตสำนึกสร้างรายได้ให้องค์กร (Revenue)

- การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร

- การพัฒนาฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้เป็นผู้นำแห่งการสร้างรายได้

- การวางแผนและแก้ปัญหาในงานบริการเพื่อสร้างความประทับให้กับลูกค้า

4.การสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัย (Safety First)

5.กิจกรรม Workshop การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

Module 2 การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

6.การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่า

- มองให้ออก มองให้เป็น ระหว่าง “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน”

- การเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

7.การสรรหาและคัดเลือก “คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง !!!

8.การพัฒนาลูกน้องให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

- พัฒนาทักษะ

- พัฒนาความรู้

- ปลูกฝังทัศนคติ

- การปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรม

9.การรักษาลูกน้องให้คงอยู่กับองค์กร

10.กิจกรรม Workshop การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

Module 3 การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

11.การสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน

12.สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

13.สร้างจิตสำนึกรักองค์กร

14.กิจกรรม Workshop การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

15.กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง เพื่อปรับปรุงองค์กร

16.สรุปถาม-ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com