หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 23 มิ.ย.65)

41 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร Happy @ Workplace

(ทำงานอย่างมีความสุข)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

23 มิถุนายน 2565

  09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

            องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร... Happy @ workplaceจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การบริหารงานราบรื่น เมื่อคนในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภูมิใจ  เห็นคุณค่าของงาน  มองเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน   ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง... ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

            หลักสูตรนี้ จึงจัดขึ้นมาเพื่อเสนอกลยุทธ์ในการสร้างความสุขในที่ทำงาน จนส่งผลถึงประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยผ่าน Workshop และ กิจกรรม

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสุข และสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเอง

2.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในชีวิตการทำงาน

3.เพื่อให้สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1  นิยามความสุขในที่ทำงาน

1.ความหมายของความสุข และ การสร้างสุข

2.มุมมองรอบด้าน..เชื่อมโยงชีวิตกับการทำงาน

3.ความสุข....ทำหน้าที่อย่างไร และมีผลอย่างไรกับชีวิต ?

4.กิจกรรม “ความสุขในที่ทำงานของตัวคุณ”

 

Module 2   อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง...ความสุข

5.งานไม่สร้างสุข หรือ  คนไม่สร้างสรรค์ 

6.องค์กรไม่สร้างสุข ???

7.เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนงอแง ในที่ทำงาน

8.กิจกรรม : สำรวจ...เหตุผลของความไม่เป็นสุข

 

Module 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน

9.ความพร้อม และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย

10.ความพร้อมของจิตใจ

11.วิถีการทำงาน

12.สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง

13.สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

14.กิจกรรม : ผลงานที่ออกมาจากความสุขในการทำงาน

 

Module 4  เพิ่มพลังกายและพลังใจ ...มุ่งสู่ความสุขในการทำงาน

15.พัฒนาทักษะการทำงาน – ทำงานยากให้เป็นงานง่าย

 - สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน

 - เสริมสร้างแรงกาย ปลุกพลังใจ  ในการทำงาน

16.กิจกรรม : เติมเต็มความสุขในการทำงาน

17.พัฒนาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลง

18.วิธีผ่อนคลายความเครียดในที่ทำงาน

- ผ่อนคลายสรีระ

- ผ่อนคลายอารมณ์

- ผ่อนคลายการกระทำ

19.กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด

20.สรุปคำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com