หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 7 มิ.ย.65)

84 จำนวนผู้เข้าชม  | 

4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ

  

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

  

7 มิถุนายน 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

                        *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างาน

2.เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างมุมมองใหม่ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะ

     และความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 พัฒนามุมมองและองศาแห่งความคิด (Integrated Thinking)

1.ค้นพบ..ทักษะสุดยอดของหัวหน้างาน

2.การพัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ

- การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด

- การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

- การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

- การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

4.กิจกรรม: ประลองความคิด พิชิตปัญหา

Module 2 พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้นำ (Perception)

5.การพัฒนา การฟัง การอ่าน และ การวิเคราะห์

- การพัฒนาทักษะการฟัง

- การพัฒนาทักษะการอ่าน

- การพัฒนาการวิเคราะห์

- การสรุปประเด็น

6.กิจกรรม: ฟัง คิด ถาม ทำ ทวน

Module 3 พัฒนากระบวนการ และ วิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Process)

7.การพัฒนาวิธีการทำงานแบบ Work Smart

- การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

- การเห็นความสำคัญของเป้าหมาย และ ผลลัพธ์

- ตระหนักถึง...การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา

- ช่วงชิงด้วย...การทำงานเชิงรุก

8.กิจกรรม: WORK LIKE A  PRO

9.ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาทางออก

Module 4 พัฒนาทักษะแห่งการสื่อสาร (Communication)

9.เคล็ดลับ....ของสุดยอดแห่งทักษะการสื่อสาร

- การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมาดผู้นำ

- การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ...กับลูกน้องในโอกาสต่างๆ

10.กิจกรรม: สื่อสารอย่างเข้าใจในจิตวิญญาณและความคิดของลูกน้อง

11.สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com