หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน  และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 22 ก.ย.65)

240 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน

 และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี
 

22 กันยายน 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันถือว่าคนเป็นปัจจัยในการบริหารงาน  และ หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือจากลูกน้อง นอกจากหัวหน้าจะต้องมีทักษะในการบริหารคน และ บริหารงานแล้ว หัวหน้าเองจะต้องมีเทคนิค ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อให้งานที่ทำอยู่สามารถดำเนินการต่อไปได้   ถ้าหัวหน้าท่านไหนไม่สามารถบริหารจัดการลูกน้องและวางแผนการทำงานได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาในที่สุด

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นหัวหน้างานที่บริษัท และ ลูกน้องต้องการ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารคนให้ได้งาน รวมถึงกระบวนการในการบริหารคนอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4 + 2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารงาน เพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้า จนเป็นที่ต้องการขององค์กร

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 การบริหารคนให้ได้คนเก่ง และ คนดี

1.บทบาทหน้าที่ของการเป็น “หัวหน้างาน” ที่องค์กรต้องการ

- บริหารคนให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

- บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

2.เข้าใจเรื่องคน... การบริหารคนให้ถึงแก่น

- เข้าใจตัวเอง ... สไตล์ของตัวหัวหน้าเองในการบริหารคน

- เข้าใจลูกน้อง ...เจาะลึกสไตล์ลูกน้อง 4 ประเภท

- เข้าใจกระบวนการบริหารคน...ให้ได้คนเก่ง และ ดี

3.กระบวนการบริหารคน ให้ได้คนเก่ง คนดี ที่องค์กรต้องการ

- กระบวนการที่ 1 คัดเลือกอย่างไรให้ได้พนักงานที่ตรงใจ

- การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามหลัก Competency & Behavior

- กระบวนการที่ 2 ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ...สร้างแขน ขา ให้กับตนเอง

- หาจุดด้อยที่ต้องปรับเปลี่ยน และ พัฒนา

- ลงมือพัฒนาอย่างมุ่งมั่น และ ชาญฉลาด

- ติดตามและประเมินผล

- กระบวนการที่ 3 รักษา ...ด้วยการสร้างสายสัมพันธ์

- สร้างสายสัมพันธ์ รักงาน

- สร้างสายสัมพันธ์ รังองค์กร

- สร้างสายสัมพันธ์ รักหัวหน้า

4.กิจกรรม Workshop เจาะลึก 3 กระบวนการบริหารคน

5.สุดยอด 4 + 2 เครื่องมือที่หัวหน้างานต้องใช้ในการบริหารคนให้ได้งาน

- การสั่งงาน มอบหมายงาน – สั่งงานลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

- การสอนงาน / พัฒนา – เทคนิคการสอนงานลูกน้อง ให้ลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์

- การติดตามงาน – กลยุทธ์การติดตามงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ งานตกหล่น ไม่ลืม !!!  

- การประเมินผลงาน – การประเมินผลงานด้านบวก ด้านลบ และ การให้คำแนะนำ

- การสร้างทีมงาน – สร้างพลังการทำงานเป็นทีม

- การปรับปรุงงาน – พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ไม่ให้งานผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

6.กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้ 4 + 2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน

Module 2 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.กลยุทธ์ 4 ขั้นตอน การบริหารงานที่หัวหน้างานต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น

- ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจคำสั่งของผู้บริหาร และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน

- ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ

- ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ

- ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น

8.กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขั้นตอนการบริหารให้บรรลุเป้า

9.เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน

- ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน

- หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย

- วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก

- ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด

- สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

10.การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น

- 6 W’s 1 H

- เทคนิคการใช้แผนภาพ

- อื่น ๆ

11.กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

12.Action Plan : บริหารคนให้ได้งาน บริหารงานให้บรรลุเป้า

13.สรุป คำถาม - ตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้