หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 7 ก.ค.65)

142 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล

(Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

7 กรกฎาคม 2565

09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ ยิ่งหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้นตามลำดับ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการสอนงานและการประเมินผลงานรวมทั้งได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีกับลูกน้องทั้งในเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน รวมทั้งสร้างผลงานให้องค์กรได้ตามศักยภาพสูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการบริหารผลงาน (Performance Management)

2.ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ

        เหตุผลจูงใจลูกน้อง

        รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง

3.หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน

4.กิจกรรม Workshop  “สไตล์การบริหารงานของหัวหน้า” กับการสอนงาน 5.การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกน้องก่อนการสอนงาน

5.ขั้นตอนการสอนงานบนพื้นฐานของ Competency และ KPIs

ขั้นที่ 1 : การเตรียมสอน

ขั้นที่ 2 : การลงมือสอน

ขั้นที่ 3 : การติดตามผล

ขั้นที่ 4 : การพัฒนาการสอน

6.บทบาท หน้าที่ และ

7.คุณสมบัติของหัวหน้างานในการเป็น “ผู้สอน” ที่ดี

8.พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี”  และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน

9.ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว

10.กิจกรรม Workshop  “การสอนคนให้ได้งาน”

11.ขั้นตอนการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

         ขั้นที่ 1 :  การวางแผนปัจจัยในการประเมินผลงาน

         ขั้นที่ 2 :  การให้ข้อมูลย้อนกลับ

         ขั้นที่ 3 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

         ขั้นที่ 4 :  การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนา

12.การประเมินผลงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs

13.กิจกรรม Workshop  “การประเมินผลงาน”

14.สรุป คำถามและคำตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com