หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 4 ก.ค.65)

104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชัยชนะนักขายมือทอง

(WIN for Sales)

 

 

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร

วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager

วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

 

 

4 กรกฎาคม 2565

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

         ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2020 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง  

2.เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย

1.การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ

       1.การยืนต้อนรับที่หน้างาน

       2.การไหว้

       3.การยื่นนามบัตร

       4.การยิ้ม

       5.การเชิญลูกค้า

       6.คำพูดสุภาพ

2.การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย

3.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP

       1.กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์

Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย

4.การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ

        1.คำพูดชักจูง

5.เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า

         1.คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ

         2.คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ

         3.คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

         4.คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย

         5.เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า

6.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า

         1.กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป

7.การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน

         1.การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ

             1.1ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า

             1.2สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์

             1.3ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

         2.การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ

              2.1วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ

              2.2มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย

         3.การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า

              3.1คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า

              3.2คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย

              3.3หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น

              3.4ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า

              3.5การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า

              3.6การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย

              3.7การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย

              3.8สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ

              3.9สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง

8.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น

         1.กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

         2.ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง

9.การปิดการขายอย่างแนบเนียน

        1.การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย

        2.การปิดการขายด้วยคำถามเปิด

        3.การปิดการขายด้วยคำถามปิด

        4.การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน

10.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

        1.กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า

11.การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม

12.การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง

13.การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป

14.กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า

         1.กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ

15..สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

 

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com