หลักสูตร จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ (อบรม 29 พ.ย.64)

54 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ

 วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 29 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
          ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับความจำ เมื่อเราเริ่มคิด เริ่มจดจำรายละเอียดในการทำงานและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้การทำงานนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนา “5 ความคิด” ที่จำเป็นต่อการทำงาน และฝึกฝน “ความจำ” ด้วยหลักการจำอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดและความจำที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการจำด้วยหลักการจำที่เป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและตัวท่านเอง

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: จุดไฟ....ความคิดสู่ความสำเร็จ
1.สาเหตุหลักที่ทำให้การทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพ
   - “ไม่ลงมือคิด” ได้แต่ “ลงมือทำ”
   - ลืม !!!
2.ความสำคัญของความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
3.เจาะลึก !!! 5 ความคิด ที่มีผลต่อการพัฒนาการทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
   - คิดบวก
   - คิดเป็นระบบ
   - คิดสร้างสรรค์
   - คิดวิเคราะห์
   - คิดเชิงรุก
4.กิจกรรม Workshop จุดไฟความคิด....พิชิต ความสำเร็จในการทำงาน
5.เทคนิควิธีการปลดล็อคความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จ ในการทำงาน
6.ตัวอย่าง การนำความคิดไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
   - การทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
   - การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
   - การลดข้อผิดพลาด
7.กิจกรรม Workshop การนำความคิด …. ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
 Module 2 : หัวใจสำคัญ..... พัฒนาความจำสู่ความสำเร็จ
8.ความสัมพันธ์ของ “ความจำ” กับ “ความคิด”
9.เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้  “จำไม่ได้”
   - ไม่มีหลักการจำ
   - ไม่อยากจำ
   - ไม่ใส่ใจที่จะจำ
10.การสร้างระบบความจำ โดยอาศัย 5 เทคนิคหลัก
   - การจำโดยใช้หลัก A B C
   - การจำโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
   - การจำโดยการนึกเป็นเรื่องราว
   - การจำด้วยการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่อง
   - การจำด้วย Key word
11.กิจกรรม ฝึกความจำ… สู่ความสำเร็จในการทำงาน
12.การพัฒนาและฝึกฝนความจำอย่างมีประสิทธิภาพ
   - ช่างคิด
   - ช่างสังเกต
   - ช่างถาม
   - และอื่นๆ
13.กิจกรรม เกมส์ ทดสอบความจำ
14.สรุป คำถาม และ คำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com