หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 29 ต.ค. 64)

45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Finance for Non – finance
 
วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี
 
29 ตุลาคม 2564

09.00 – 16.00 น.
** อบรม Online ผ่าน ZOOM
                                                            

หลักการและเหตุผล
        การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน
        หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้
   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module  1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ
   1.บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance
   2.เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง
   3.ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
      - การวิเคราะห์งบการเงิน
      - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
      - การตัดสินใจจากการลงทุน
      - การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน
   4.เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ 
   5.บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่
   6.กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้
Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร
   7.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
   8.การวิเคราะห์งบการเงิน  3 สหาย
      - งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
      - งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)
      - งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)
   9.กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย
 10.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)
 11.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
 Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน
 12.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
      - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
      - อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
      - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร  (Profitability Ratio) 
      - อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 
 13.กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  4  สหาย
 14.มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)
      - มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
      - มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)
      - ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value  ให้ได้ภายใน 10 วินาที
 15.กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน
 16.การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
      - Net Present Value (NPV)
      - Internal Rate of Return (IRR)
      - การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)
      - ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV  และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที
 17.กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
 18.การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)
 19.ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน  และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น  แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน
 20.สรุป ถาม - ตอบ 

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

2500 บาท/ท่าน ก่อน VAT 7%

 

วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com