หลักสูตร สุดยอดหัวหน้า PC (30 ก.ย. 64)

36 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดยอดหัวหน้า PC”    

 
วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนีจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี
 

 
30 กันยายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันถือว่าคนเป็นปัจจัยในการบริหารงาน  และหัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการงานโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะหัวหน้างานที่จะต้องดูแล “พนักงานขายหน้าร้าน PC ”  เพราะนอกจากจะต้องบริหารจัดการลูกน้องให้มีแนวทางการทำงาน การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้อง เพื่อสร้างผลงานและยอดขาย อีกทั้งยังต้องรับแรงกดดันจาก การลาออกของพนักงาน เป้ายอดขายที่ได้รับ ซึ่งหากหัวหน้า PC ท่านใด ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการลูกน้องและวางแผนการทำงานได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาในที่สุด

          หลักสูตรนี้  ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ “หัวหน้าพนักงานขายหน้าร้าน”  ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและสามารถสร้างยอดขายให้กับองค์กรได้ อีกทั้งยังร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play การเป็นหัวหน้าพนักงานขายหน้าร้าน จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์ และ ต่อยอดความรู้ในการเป็นหัวหน้าพนักงานขายหน้าร้านได้ด้วยตนเอง 

 
วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่การเป็น “หัวหน้าพนักงานขายหน้าร้าน”
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักในการบริหารงาน และบริหารคน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายหน้าร้าน PC ให้ได้ใจและได้งาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขายหน้าร้าน PC เพื่อสร้างยอดขายให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1: กรอบแนวคิดสู่ “การเป็นสุดยอดหัวหน้า PC”

   1. บทบาทและหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า PC อย่างมืออาชีพ
   2. คุณสมบัติของหัวหน้า PC  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดหัวหน้า
   - เก่งงาน
   - เก่งคน
   3. คุณเป็นหัวหน้างานแบบไหน...ในการบริหารงานและบริหารคน
   4. กิจกรรม Workshop : เรียนรู้สไตล์ตนเอง...เพื่อการบริหารงานและลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
   5. จิตวิทยาการบริหารลูกน้องอย่างได้ผล
     - วิเคราะห์ประเภทลูกน้องที่หลากหลาย
     - การรับรู้ความคาดหวังของลูกน้อง ที่มีต้องหัวหน้า       - จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเพื่อเข้าหาลูกน้องอย่างถูกวิธี
     - เทคนิคการรับมือและการบริหารจัดการลูกน้อง
   6. การสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง...สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
     - การแก้ไขปัญหาหน้างาน
   7. กิจกรรม Workshop…จิตวิทยาการบริหารลูกน้องอย่างได้ผล

Module 2 : การพัฒนาศักยภาพหัวหน้า PC ให้บรรลุผล

   8. การวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้งานที่บรรลุเป้าหมาย
     - วางแผนหลักวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับลูกน้อง
     - วางแผนการลาออกของพนักงานและการหาพนักงานเพิ่ม
   9. เทคนิคการสั่งงานหมอบหมายงานให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตาม

   10. การสอนงานให้ลูกน้อง “ขายได้” และ “ขายเป็น”
     - สร้างหลักในการสอนอย่างเป็นระบบ
     - วิเคราะห์การรับรู้ของลูกน้อง
     - ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเหมาะกับลูกน้องแต่ละประเภท

   11. กิจกรรม Role Play “การสอนงานอย่าสร้างสรรค์”
   12.การติดตามงานอย่างเป็นระบบ
   13.การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
   14. Action Plan  การเป็นสุดยอดหัวหน้า PC  

   15. คำถาม – คำตอบ
 
 

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

 

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
      และ Scan ใบ Pay in ส่งมาที่ dsmarttraining@gmail.com พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com