หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจ ลูกค้า ....ให้อยู่หมัด (อบรม 24 ธ.ค. 64)

42 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจ
ลูกค้า ....ให้อยู่หมัด


 
วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร
วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager
วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน24 ธันวาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
           ในยุคปัจจุบันนี้ การขายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์ มีช่องทางการขายเกิดขึ้นมากมาย พฤติกรรมการซื้อของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นยากขึ้น ดังนั้น พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายทางออนไลน์จึงต้อง อาศัยความรู้ และ เทคนิคการขายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขายอันจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขายที่จะเกิดขึ้นได้
           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์  การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า ขั้นตอนการขายผ่านทางออนไลน์  รวมถึง การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ  อีกทั้ง ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนางานขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
    5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: สุดยอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ
    1. เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์
        > เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง
        > เรียนรู้และเข้าใจลูกค้า
     2. เตรียมความพร้อมการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์ มืออาชีพ
         > ความรู้
         > ทักษะ
         > ทัศนคติ
     3. กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงานขายออนไลน์มือทอง
     4. การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
     5. การวิเคราะห์และรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย
         > ลูกค้าใจร้อน ไม่ชอบรอ...ต้องตอบเดี๋ยวนี้
         > ลูกค้าละเอียด ชอบข้อมูลเยอะๆ
         > ลูกค้าช่างถาม (เน้นถาม ไม่เน้นซื้อ)
     6. กิจกรรม Workshop รับมือลูกค้าที่หลากหลาย...สร้างการขายให้ตรงใจ
Module 2 เทคนิคการขายทางออนไลน์ด้วยภาษาที่มัดใจลูกค้า
     7. เทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ
         > เปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อม ก่อนการขาย
         > เทคนิคการสอบถาม – การถามลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการ
         > การนำเสนอขายอย่างตรงจุด และเพิ่มยอดขาย ผ่านทางออนไลน์
         > การปิดการขาย- ปิดเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
      8. กิจกรรม : ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการพิมพ์ตอบข้อความ ในกรณีต่าง ๆ ผ่านทาง ออนไลน์ (Chat Line Facebook และ อื่น ๆ)
      9. เทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า
          > การเขียนตอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
          > ข้อควรระวัง
      10. เทคนิคการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในงานขาย
Module 3 การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
      11. การตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย
           > วิธีการใช้งาน
           > การเก็บรักษา
           > อื่น ๆ
      12. การแก้ปัญหากับลูกค้า
           > ลูกค้าไม่ได้รับของ
           > ได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ
           > อื่น ๆ
      13. การแก้ปัญหา อื่นๆ
           > ร้านค้า
           > ขนส่ง
      14. วิธีการการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           > การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
           > การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี
      15. การติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
           > นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ
           > การดูแลและคำแนะนำเพิ่ม
      16. กิจกรรม : การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
      17. สรุป คำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com