หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข (อบรม 25 ต.ค.64)

54 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

 วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

25 ตุลาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                              *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
         ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข และประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองมากกว่าผู้อื่น ในการประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ควบคู่กันไป  แต่ทว่าการประสบความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเท่านั้น แต่จะต้องมีความสุขในการทำงานเช่นเดียวกัน
          หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รู้จักวิธีการสร้างให้ตัวเองมีความสุขในการทำงาน  โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น และ เมื่อจบการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


 วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ในการทำงานสู่ความสำเร็จ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิค การสร้างความสุขในทำงาน และ การใช้ชีวิต
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: หัวใจสำคัญ…ของการพัฒนาตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เหตุผลและความสำคัญของการพัฒนาตนเองในการทำงาน
2. การพัฒนาตนเองโดยยึดหลัก Competency (ความสามารถ) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
   - ความรู้
     - ผลิตภัณฑ์และบริการ
     - องค์กร
     - คู่แข่ง
     - ความรู้รอบตัว
   - ทักษะ
     - การคิด
     - การวางแผน
     - การสื่อสารและประสานงาน
     - การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
   - ทัศนคติ
     - คิดบวก ไม่คิดลบ
     - มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
     - มุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับตัวเอง
3. กิจกรรม Workshop พัฒนาตนเองโดยยึดหลัก Competency (ความสามารถ)
   - วิเคราะห์สิ่งที่ตนเองขาดหาย....เพื่อพัฒนาให้ถูกจุด
4. การพัฒนาทักษะเฉพาะ...เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด
   - การพัฒนาความคิด
   - การพัฒนาทักษะการวางแผนให้เป็นระบบด้วยหลัก P D C A
   - การพัฒนาด้านการสื่อสารและประสานงาน
   - การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา...และตัดสินใจที่ดี
5. กิจกรรม Workshop : เก่งให้สุด สุขไปกับงาน
6. วิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด และ ประสบความสำเร็จ
   - กล้าคิด กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ
   - ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
   - คิดว่าปัญหาคือความท้าทาย ไม่ใช่!!! อุปสรรค
Module 2: การเสริมสร้างความสุขเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน
7. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชีวิต
8. เรียนรู้ 5 เทคนิค สร้างสุข ในการทำงานและการใช้ชีวิต
   - เก่งงาน เก่งใช้ชีวิต
   - ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
   - ไม่สร้างศัตรู สร้างมนุษย์สัมพันธ์
   - พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย
   - สุขภาพดี ไม่มีโรค
9. กิจกรรม Workshop : ตั้งเป้าหมายสร้างความสุขให้กับตนเอง
10. การปรับทัศนคติ…เปลี่ยนความคิดพิชิตความสุขในการทำงาน
11. การสร้างแรงจูงใจ และ พลังให้ตนเอง
12. การฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค และ สร้างความสำเร็จให้ตนเอง
13. กิจกรรม : สร้างงาน สร้างชีวิต สร้างความสุข
14. สรุป คำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com