หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 14 ต.ค.64)

52 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใครๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

14 ตุลาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                 **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                    
หลักการและเหตุผล
         ในปัจจุบัน การจัดทำและเขียนรายงานการประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ........ เพราะรายงานการประชุมเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยบันทึกว่าที่ประชุมมีมติหรือความเห็นเป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องดำเนินการตามมติ หรือ ความเห็นที่ปรากฏในรายงานการประชุมอย่างไร ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเขียนรายงานการประชุมต้องมีทักษะด้านการฟัง การวิเคราะห์ การจดบันทึก และ การสรุปประเด็นสำคัญ จนสามารถถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นออกมาเป็นรายงานการประชุมได้
         หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการเขียนรายงานการประชุมโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง และ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ประยุกต์ขึ้นโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดทำและเขียนรายงานการประชุม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการจัดทำรายงานการประชุม และ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิค วิธีการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการประชุมได้โดยกระชับ และ เข้าใจง่ายในระยะเวลาอันสั้น
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการประชุม...เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล
   1. ความรู้ทั่วไปเรื่องการประชุม
   2. ระดับของการประชุม
       > ประชุมระดับองค์กร หรือ ระดับผู้บริหาร
       > ประชุมระดับฝ่าย/แผนก
       > ประชุมระดับปฏิบัติการ
   3. องค์ประกอบของการประชุมที่ผู้จัดทำรายงานประชุมจำเป็นต้องรู้ !!!
       - เรื่องในการประชุม
          > วาระการประชุม (Agenda)
          > หัวข้อวาระการประชุม
          > สถานที่จัดประชุม
          > วันที่จัดประชุม
          > ระยะเวลาในการจัดประชุม
       -  ผู้เข้าร่วมประชุม
          > ประธาน
          > เลขานุการ
          > ผู้เข้าร่วมประชุม
          > ผู้จดบันทึกการประชุม
          > ผู้สังเกตการณ์
          > อื่น ๆ
      - อื่น ๆ เช่น รูปแบบห้อง เอกสารประกอบอื่นๆ สื่อที่ใช้ในการประชุม
    4. กิจกรรม Workshop เข้าใจเรื่องการประชุม เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล
Module 2: กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
   5. ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
   6. การเตรียมตัวและวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
       - ก่อนเขียน – เตรียมตัวและวางแผน
       - ขณะเขียน - เขียนอย่างตั้งใจ ลงรายละเอียด และ ทบทวน
       - หลังเขียน - พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น
   7. กิจกรรม Workshop: วางแผนการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม
   8.รูปแบบการจดบันทึกเพื่อเขียนรายงานการประชุม
       - การจดแบบละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม
       - การจดแบบย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ 
       - การจดแบบสรุปในที่ประชุม
   9. ลักษณะของการเขียนรายงานการประชุมที่ดี
       - เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน เข้าใจง่าย
       - ข้อมูลครบไม่ตกประเด็นที่สำคัญ
       - ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน ตรงประเด็น
   10. สุดยอด 4 ทักษะจำเป็น !!! ที่ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องมี
       - การฟัง
       - การคิดวิเคราะห์
       - การเขียน / จดบันทึก
       - การสรุปความ
   11. กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติทักษะจำเป็น เพื่อการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
   12. เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
        - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการประชุม
        - การค้นหาและจับประเด็นสำคัญ
        - การเรียบเรียงเนื้อหาการประชุม
        - การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ เหมาะสม
   13. กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานการประชุม” 
   14. สรุปและทบทวนการเขียนรายงานการประชุมก่อนนำเสนอ
   15. ประเด็นและปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม
        - แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
   16. สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A )

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com