หลักสูตร “การบริหาร การจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่องค์กรและ HR ต้องเตรียมตัวปฏิบัติให้ถูกต้อง” (อบรม 15 พ.ย.64)

45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“การบริหาร การจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่องค์กรและ HR ต้องเตรียมตัวปฏิบัติให้ถูกต้อง”

วิทยากร: อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์  ม. ธุรกิจบัณฑิตย์   /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง  อดีตอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ (PAAs)
อดีต - ปัจจุบันงานด้าน ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล บริษัท สยามไอชิเพรส /บริษัท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) ประเทศไทย /
บริษัท Siam Brothers Group  ประเทศเวียดนาม  /  บริษัท Ciity Walk  จำกัด ( สวนสยาม)

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลอิสระ

15 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                               *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เหตุผล : มีความจำเป็นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูล ที่เป็นหลักการทั่วไป เนื่องจาก
           1.มีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ส่วนบุคคลจำนวนมาก
           2.สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
           3.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้ โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
           4.ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม
           **มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
           ยกเว้น หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
                     หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
           มีผลใช้บังคับทันที  ส่วนหมวดที่เหลือเลื่อนไปมีผลบังคับใช้ พฤษภาคม 2564

 

หลักการและเหตุผล
          พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act)  ที่เลื่อนการมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ในกลางปีนี้เป็นกฎหมาย ที่มีความสำคัญเพื่อใช้จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการเยียวยากรณีละเมิด จากการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง สามารถ ตรวจสอบและควบคุมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ ต่อนานาชาติว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปที่เพียงพอ กฎหมายฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง จึงควรที่เจ้าของ สถานประกอบกิจการ / นายจ้าง / HR / ลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืน มีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับ ทางปกครองที่มีอัตราที่สูงมาก

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา  
     1. เหตุผลความเป็นมาของ PDPA
     2. สาระสำคัญของ PDPA
     3. ขอบเขตบังคับใช้และสิ่งที่องค์กรจะต้องปรับตัวพร้อมรับกับ PDPA อย่างไร ?
     4. การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guideline on Data Protection Impact Assessment – DPIA)
     5. ตัวอย่าง นโยบายและ เอกสารแจ้งข้อมูลประมูลผล (Data Protection Policy & Privacy Notice)
     6. ตัวอย่างหนังสือยินยอม (Consent)
     7. บทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติสำหรับนายจ้าง และ HR ตาม PDPA
     8. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information Management – PIM)
     9. ปัญหา HRM ที่เกี่ยวข้อง กับ PDPA ที่น่าคิด
     10. สรุป คำถาม – คำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com