หลักสูตร 14 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง สำหรับการ แก้ไขปรับปรุงปัญหา

49 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร  14 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง สำหรับการ แก้ไขปรับปรุบปัญหา
(14 Quality control Tools for problem solving)

 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง
ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)
TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี

 

PRINCIPLES
              การเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลนั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจต่อไป หรือในบางกรณีเรามีกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุง ดังรายละเอียดที่กล่าวมาขั้นต้นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูล แสดงข้อมูลมาวิเคราะห์งานแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงแล้วนำข้อมูลนั้นมาเพื่อตัดสินใจในการทำงาน คือ 14 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ประสบความสำเร็จเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดซํ้าที่มีความนิยมในกระบวนการควบคุมคุณภาพ มีความสำคัญและการนำมาใช้ตามลำดับของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสม การเลือกใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถนำข้อมูลกลับมาแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น

 

OBJECTIVES
    1. สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการของ 14 QC Tools หรือ 14เครื่องมือควบคุม คุณภาพได้ถูกต้อง
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพและ การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ PDAC อย่างเป็นระบบ
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ 14 QC Tools หรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 14 อย่าง ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
    5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้

 

AREAS OF STUDY
    1. หลักแนวคิดและหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”
    2. หลักความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วยจิตสำนึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม
    3. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกจากความท้าทายใน ”ต้นทุนคุณภาพ” และ “การควบคุมคุณภาพ”
    4. แนวคิดคุณภาพของบ้านคุณภาพ (Kano’s House)
    5. แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด PDCA
        > การกำหนดประเด็นปัญหาและการทำความเข้าในปัญหา
        > การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาและสาเหตุ ที่แท้จริงของปัญหา
        > การกำหนดมาตรการแก้ไขและการนำไปปฏิบัติ
        > การกำหนดมาตรการแก้ไขและประเมินประสิทธิผล
    6. คุณสมบัติเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง และขั้นตอนการใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ
    7. ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)
    8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

-ไม่เกิน 30 คน

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

Powered by MakeWebEasy.com