หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 20 ก.ย.64)

64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ
(Effective Presentation Skills)

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

2 กันยายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                               **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Managerial Skills)
การประเมินผลและติดตามความสามารถ
ระดับความสามารถ
          ระดับ 1 จัดเตรียม จัดเรียงข้อมูล ลำดับความสำคัญก่อน หลังสำหรับการนำเสนอได้
          ระดับ 2 วิเคราะห์ประเด็นการนำเสนอด้วยความเชื่อถือ มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี
          ระดับ 3 วิธีการนำเสนอเป็นขั้นตอน มีท่าทางสง่างาม ภาษาง่าย ฟังได้ชัดเจน ใช้สื่อประกอบ
          ระดับ 4 มีความคล่องแคล่วทุกขั้นตอนในการนำเสนอ แก้ปัญหาได้ มีไหวพริบ เชื่อมโยงข้อมูลมีเหตุผล
          แนวทางการพัฒนา : Share Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills)

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการมีบุคลิกภาพด้านต่างๆ สำหรับการนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ ให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลที่อยู่หน้าอย่างมืออาชีพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะวิธีการนำเสนอระดับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ต่อกลุ่มผู้ฟังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจต่อการนำเสนอผลงาน ข้อมูลต่างๆ หรือโครงการ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
         > การฝึกปฏิบัติการยืน การนั่ง การไหว้อย่างมืออาชีพ
         > การใช้มือสำหรับบอกทิศทาง
         > การใช้สายตากับบุคลที่สนทนา
         > การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ
         > Workshop 1 การพูดหน้าห้องคนละ 3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอที่ถูกวิธี
     2. หลักการและศิลปะการพูด เพื่อการนำไปใช้กับการทำงาน
         > การเตรียมเรื่องพูด (The Preparation)
         > การจัดเรื่อง (The Structure of Speech)
         > การกล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง (Greeting the Audience)
         > การฝึก-การซ้อมพูด (Rehearsal)
    3. ลำดับขั้นตอนของการเตรียมตัวในการนำเสนออย่างถูกวิธี
        > การเตรียมตัว (Preparation)
        > การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
        > การนำเสนอ (Presentation in Practice)
        > การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)
     4. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสนอ
        > การสังเกตสถานที่ที่กำลังนำเสนอ
        > การสังเกตการแต่งกายผู้เข้าฟัง
        > การสังเกตเครื่องมือ เครื่องใช้ ของประดับต่างๆ
        > การใช้ท่าทางต่างๆ ของผู้ฟัง
     5. การออกแบบการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม
     6. การประเมินวิธีการจัดการนำเสนอ
         > การจัดการนำเสนอ (เกริ่นนำ, เนื้อหา, สรุป)
         > สื่อในการนำเสนอ (เนื้อหาเอกสาร, ความต่อเนื่องในการนำเสนอ)
         > เน้นจุดที่สำคัญของการนำเสนอ
         > มีความเป็นเหตุ เป็นผล (ตลอดการนำเสนอ, ให้ข้อแนะนำที่ดี)
         > การนำเสนอชัดเจน สมบูรณ์ (มีความต่อเนื่องในการลำดับเนื้อหา)
         > การควบคุมเวลา
          > Workshop 2 ฝึกการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมบริหารรายบุคคลคนละ 10 นาที
     7. การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนำเสนอ
         > หลักการพูดและการนำเสนอ
         > การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
         > การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
         > การดูแลบุคลิกภาพ
         > การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
         > การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
         > จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง
      8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
{ การบรรยาย          { กิจกรรม และเกม            
{ การแสดงออก      { กลุ่มสัมพันธ์        
{ การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

 

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com