หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 14 ธ.ค.64)

82 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill
 (Multi Skill for Re-Skill & Up-Skill)


วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

14 ธันวาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                               **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบันสภาวการณ์ต่างๆ จากการทำงานของบุคลากรในทุกวัน มีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งอาจจะจากปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อยสะสมขึ้น ทั้งจากการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ บุคลากรจึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้ หาความรู้ พร้อมฝึกทักษะใหม่ๆ รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
          การเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อการ Re-Skill & Up-Skill ในยุคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การพัฒนา เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกหลายปัจจัย การทำงานจึงต้องหันมาพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติเดิมๆ ให้เป็น ความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ และจำเป็นเท่านั้น หลักสูตรนี้จึงเน้นการสร้างวิธีการ แนวทางในการทำงานใหม่และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้บุคลากรมีหลัการพัฒนาตนเอง เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก ด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์ จะเกิดแรงกระตุ้นจากภายใน และมุ่งเน้นให้อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง รวมมีความเชื่อมั่นตนเอง
    2. เพื่อให้บุคลากรมีแนวความคิดที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ ด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล
    3. เพื่อให้บุคลากรมีเทคนิคการ “เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal และ Digital Disruption ด้วยการสื่อสารและการสร้างแรงจูงใจ ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1. หลักการสำคัญของการ “เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก”
        > สำรวจแนวความคิดของตนเองในการสร้างพลังเชิงบวก
        > การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
        > การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
        > WORKSHOP กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
     2. การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ (Self-Development)
         > หลุมพรางทางความคิดในบทบาทการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว
         > เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
         > แนวทางการปฏิบัติตนเอง เพื่อความสำเร็จด้านงาน ด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว และด้านอนาคต
         > WORKSHOP กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย และสร้างสุข
     3. การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน
         > การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของตนเอง
         > การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
         > การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
         > เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
         > WORKSHOP การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน
     4. เทคนิค “เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal และ Digital Disruption
         > เปิดใจการ Up-Skill & Re-Skill คืออะไร ทำอย่างไร
         > ขั้นตอนการ Up-Skill & Re-Skill เป็นรูปธรรม วัดผลได้
         > ผลลัพธ์หลังการบริหารจัดการ Up-Skill & Re-Skill
         > WORKSHOP กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเอง และทีมงานอย่างมีความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
     5. Re-Skill & Up-Skill ในบทบาทใหม่ๆ ยุคการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ
         > ผู้จัดการ (Managerial Competency)
         > หัวหน้างาน (Supervisory Competency)
         > พนักงาน (Employee Competency)
         > วิทยากรภายใน โค้ช ผู้สอนงาน (Facilitator Competency)
         > WORKSHOP ฝึกทำแบบทดสอบ ตัวอย่างบทบาทต่างๆ เพื่อหา SWOT Analysis วิคราะห์ Up-Skill & Re-Skill
     6. การจัดการกรอบความคิด และแผนการเปลี่ยนแปลงเปิดมุมมองใหม่ Up-Skill & Re-Skill
         > คุณจะเริ่มทำอะไร (What to START?)
         > คุณต้องหยุดทำอะไรบ้าง (What to STOP?)
         > คุณจะเริ่มต้นเมื่อไร (When to DO?)
    7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย          { กิจกรรม และเกม            
{ การแสดงออก      { กลุ่มสัมพันธ์        
{ การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com