หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 9 (อบรม 16 ธ.ค.64)

80 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 9
(Competency Development with IDP : Training Management Module 3)

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

16 ธันวาคม 2564
09.00 -16.00 น.
 ** St. James สุขุมวิท 26  (สถานี BTS พร้อมพงษ์)
                                        *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
             ยุค Human Cappital การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้  การจัดทำ IDP ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) หัวใจสำคัญของ IDP ต้องกำหนดว่า “แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม”
             สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์: 
    1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
    2. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ
    3. สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
    4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
ส่วนที่   1  :  การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals) 
      > การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
      > ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
      > ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
      > ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan 
ส่วนที่   2  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)
      > ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์และกำหนด Training Road Map ในการพัฒนาความสามารถรายบุคคล
     > Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
     > กำหนด Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับความสามารถดีหนอ ?
     > การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map) 
     > ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?
     > ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
     > Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1) 
ส่วนที่  4  :  Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
     > แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map
     > ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap 
     > Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2) 
ส่วนที่   5  :  เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competeny Development with IDP)
     > แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
     > ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
     > Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3) 
ส่วนที่  6  :  แนวทางในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)
     > วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 70+20+10
ส่วนที่  7  : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP
     > วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP 
     > ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP
     > ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP) 
ส่วนที่  8  :  แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD System) 
     > การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)
     > การประเมินผลประจำปี ด้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)
     > การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
     > IDP Key Process 

วิธีการในการเรียนรู้ : 
    o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
    o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
    o  การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
    o  การตอบข้อซักถาม   

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป 

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,000.00280 1204,160.00 4,280.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,600.002521803,744.003,285.00
3 ท่าน3,000.00210903,120.003,210.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com