Online Training การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD (รุ่น 3) (อบรม 4 ก.พ.64)

25 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รุ่น 3 การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD
(Organization Development for All Manager and HROD)


วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

 
4 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 -12.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom

หลักการและเหตุผล
             ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อองค์กร การที่องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงได้ ผู้บริหารและ HROD ยุคใหม่ต้องพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ (Organization Development : OD) ด้วยการวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions) อย่างเหมาะสม และลงมือพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและ HR ต้องพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
              หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยและพัฒนาองค์กรเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย มี Workshop และเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สามารถปรับใช้งานได้จริง”

 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร
     2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
     3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับสภาพแวดล้อมได้
     4. เพื่อเป็นการเตรียมตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
- แนวคิดของการพัฒนาองค์กรในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
Organization Development (OD) VS Change Management (CM)
- พัฒนาองค์กรแล้วพนักงานและองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ?
ส่วนที่ 2 : กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development Process)
- 6 ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร
ส่วนที่ 3 : การตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnostic)
- แนวทางการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic)
- Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร 
ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions)
- แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Interventions)
- Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 
ส่วนที่ 5 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (OD based on Corporate Culture)
- แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
ส่วนที่ 6 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ (OD based on Leadership Development)
- แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 7 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ (OD based on Strategy Management)
- แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก 
ส่วนที่ 8 : การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบงานทรัพยากรบุคคล (HROD)
- แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการองค์กร (OD based on Organization Management)
- แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (OD based on Competency Management)
- แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถ (OD based on Competency Management)
- แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (OD based on Career Path Management)
- แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารคนเก่ง (OD based on Talent Management)
ส่วนที่ 9 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 


ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 990 .- บาท/ท่าน

วิธีการชำระเงิน:

    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com