Online Training การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 4 (อบรม 26 ม.ค.64)

28 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 4
(Interview and Selection based on ST-A-R)

 
วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

 

26 มกราคม 2564
09.00 -12.00 น.
อบรม Online ผ่าน Zoom


หลักการและเหตุผล
       องค์กรยุคใหม่ใช้การสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique แต่ก็มีปัญหาเหล่านี้อยู่ อาทิเช่น

o  สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แต่กลับใช้ Competency ที่ไม่สอดคล้องกับงานและองค์กรในการสัมภาษณ์ (หลงทิศ)
o  ใช้ Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดิม ๆ แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R (ผิดทางมวย)
o  สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย Competency แต่ไม่ได้ประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน (ป่วยสาหัส)
o  ประเมินได้แต่พฤติกรรมตามCompetency แต่ประเมินความสามารถตาม Competency ไม่ได้ (จัดยาผิด)
o  ได้พนักงานใหม่ที่ความสามารถไม่ตรงกับตอนที่สัมภาษณ์ (ติดปกไม่ตรงหนัง)
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จำเป็นพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเชิงลึกแบบ ST-A-R ที่จะช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้หนังที่ตรงปก ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี  มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
        หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรในการสัมภาษณ์กว่า 28 ปี ผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พร้อมแบบฟอร์ม ตัวอย่าง Workshop และ Role Play)" ที่จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์งานองค์กรของท่าน สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          


วัตถุประสงค์ 
    1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิคของการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบST-A-R
    2. สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานและองค์กร ไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
    3. สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั้นตอนจาก Competency ได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน
    4. สามารถสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. เสริมสร้างความรู้ในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน
    6. เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและคัดเลือกพนักงานใหม่ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถตรงตามความต้องการ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบ ST-A-R Techniques
- การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R คืออะไร
- ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและผู้บริหารยุคใหม่นิยมใช้ST-A-R Techniques ในการสัมภาษณ์
- แนวคิดการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R
- ST-A-R Techniques กับ Competency สัมพันธ์กันอย่างไรในการสัมภาษณ์
ส่วนที่  2  :  กระบวนการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้บริหารและ HR ยุคใหม่
- 7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพควรทำ
- แนวทางการนำ ST-A-R มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์
- Role Play 1 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่
ส่วนที่  3  :  เทคนิคการนำ Job Description ของตำแหน่งที่รับสมัคร มาเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์
- องค์ประกอบสำคัญของ Job Description ใดที่ผู้บริหารและ HR ยุคใหม่ “ต้อง” ใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Job Description ยุคใหม่ Version 4
- แนวทางการวิเคราะห์ Job Description มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ 
ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงความสามารถ (Competency Based Interview : CBI)
- Competency Based Interview (CBI) คืออะไร ?
- Competency มีหลากหลายความหมาย แล้ว Competency ใดที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์
- ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดขีดความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description
- แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ (Competency) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
- ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ Competency
- Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก JD เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

ส่วนที่  5  :  แนวทางการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ (ST-A-R Question in Practice)
- Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจากCompetency ที่ง่ายและได้ผล (Effective ST-A-R Question)
- ตัวอย่าง : คำถามเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Question
- เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยST-A-R Technique
- Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งชุดคำถามสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency 
ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know
- แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ ด้วยคำถาม Know What – Know Why – Know How
- แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์เจาะลึก/เค้นผู้สมัครงาน (Probing ST-A-R)
- แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์และทวนสอบผู้สมัครงาน (Probe ST-A-R)
- Role Play 2 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ด้วยST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know 
ส่วนที่  7  : เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน ให้ได้หนังที่ตรงปก
- หลัก 7 ประการในการสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ลดอคติ
- 3 หลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากผลการสัมภาษณ์งาน
- เทคนิคการประเมินผู้สมัครงานแบบใหม่ ด้วย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 ระดับความสามารถ ที่วิเคราะห์คนได้ตรงกับงานและบริษัท
- ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน   
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับที่ต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 

 รูปแบบและวิธีการสัมมนา
- การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์
- การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique
 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 990 .- บาท/ท่าน 

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479

    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com