หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (รุ่น 6) (อบรม 19 ม.ค.64)

เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่
(HR for All Manager & Supervisor)

 

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

 

19 มกราคม 2564
09.00 -16.00 น.
** โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)
*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
        สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพตนเอง เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)  ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา (Focus Training) เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่สายงาน HR โดยตรง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนและจัดการงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้                
       หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 30 ปี ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร


 

วัตถุประสงค์
   1.เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR)
   2.เสริมสร้างเทคนิคในการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพฃ
   3.เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน
   4.สามารถจัดทำหนังสือเตือนในการพิจารณาโทษทางวินัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
   5.สามารถจัดทำ OJT Matrix ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
   6.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   7.เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน
   8.สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
ส่วนที่  1  :  การประสบผลสำเร็จของธุรกิจกับการสร้าง Employee Engagement และ Motivation บุคลากร
- ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
- การสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยการสร้าง Employee Engagement และ Motivation ให้บุคลากร 
ส่วนที่  2  :  บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในทีม
- บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
- บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน 
ส่วนที่  3  :  เทคนิคการบริหารคน เพื่อดึงดูด และเก็บรักษาบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชา
- แนวทางการดึงดูดพนักงานให้อยากอยู่อยากทำงาน
- แนวทางการเก็บรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร 
ส่วนที่  4  :  การเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน (Communication & Motivate Team)
- แนวทางการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง 3 Generation (B-X-Y)
- เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง
- สื่อสารอย่างไรให้ได้ผลและโดนใจผู้ใต้บังคับบัญชา
- คำพูดเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข และความสำเร็จของงาน
8 แนวทางการสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Selection and Interview Techniques for Non HR)
- 4 ประเด็นสำคัญใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
- แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Competency
- Workshop 1 : ตั้งคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไรไม่ให้ถูกผู้สมัครงานหลอก ?
- แนวทางการการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เสริมสร้าง Engagement (Interview and Selection based on Employee Engagement) 
ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Employee Relations Techniques for Non HR)
- แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on Employee Engagement)
- กฎหมายแรงงานที่ Line Manager ต้องรู้
- การพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
- เทคนิคการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับ Line Manager แบบ HR Professional
- 5 หลักในการเขียนหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย
- ตัวอย่างหนังสือเตือนที่มีบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- Workshop 2 : เขียนหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลทางกฏหมายแรงงาน 
ส่วนที่  7  :  เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Training & Development Techniques for Non HR)
- เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ Training Road Map
- เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสอนงานด้วย OJT Matrix Plan
- Workshop 3 : จัดทำ OJT Matrix Plan อย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency 
- แนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย ด้วย Individual Development Plan
- เคล็ดไม่ลับในการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน 
ส่วนที่  8  : เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Performance Appraisal and Performance Feedback Techniques for Non HR)
- ประเมินผลการปฏิบัติอย่างไรให้เป็นธรรม ได้รับการยอมรับ และสร้างความผูกพันจากลูกน้อง (Performance Appraisal based on Employee Engagement)
- ขั้นตอนสำคัญของการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการแจ้งผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Positive Performance Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 
ส่วนที่  9  :  เทคนิคการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Career Path Techniques for Non HR)
- การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Career Path based on Employee Engagement
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม : การวิเคราะห์หา Competency Gap (Competency Self-assessment)
- การพัฒนา Competency ด้วย IDP เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพของลูกน้อง 

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com