หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 1 มิ.ย.64)

109 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Modern Business Management
(การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร)    

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

  

1 มิถุนายน 2564
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
           ในยุคสมัยใหม่ที่การแข่งขันทางธุรกิจนั้นสูงขึ้น ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารองค์ให้เป็นองค์กรยุคใหม่  การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้อง รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป
           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ ผู้บริหาร ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างประสิทธิให้กับองค์กร การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้  เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีบริหารงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนเพื่อให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่
      1. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด (Smart)
          - สร้างวัฒนธรรมฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา
      2. การปลูกฝังภาวะผู้นำให้ทุกคนในองค์กรสามารถนำตัวเองได้ (Self – directed)
          - หาความกลัวในใจลูกน้อง....ที่ทำให้ไม่กล้านำ ไม่กล้าคิด
          - กระตุกกระตุ้น....ความเป็นผู้นำในตัวลูกน้อง
      3. การสร้างจิตสำนึกสร้างรายได้ให้องค์กร  (Revenue)
          - การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
          - การพัฒนาฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้เป็นผู้นำแห่งการสร้างรายได้
          - การวางแผนและแก้ปัญหาในงานบริการเพื่อสร้างความประทับให้กับลูกค้า
          - การสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัย (Safety First)
      4. กิจกรรม Workshop  การสร้างประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่

Module 2 การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ
      5. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณค่า
          - มองให้ออก มองให้เป็น ระหว่าง “งานล้นคน” หรือ “คนล้นงาน”
          - การเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
      6. การสรรหาและคัดเลือก “คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง !!!
      7. การพัฒนาลูกน้องให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
          - พัฒนาทักษะ
          - พัฒนาความรู้
          - ปลูกฝังทัศนคติ
          - การปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรม
          - การรักษาลูกน้องให้คงอยู่กับองค์กร
      8. กิจกรรม Workshop การบริหารคนให้ได้ “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่องค์กรต้องการ

Module 3 การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
     9. การสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
    10. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
    11. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
    12. กิจกรรม Workshop การบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
    13. กิจกรรม วิเคราะห์ตนเอง เพื่อปรับปรุงองค์กร
    14. สรุปถาม-ตอบ


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน

7,000.00

210

6,790.00 7,000.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน6,700.002016,499.006,700.00
3 ท่าน6,400.001926,208.006,400.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com