หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 16 มิ.ย.64)

151 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
(Professional Receptions Skills)

  

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี16 มิถุนายน 2564
 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
        ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานต้อนรับ เนื่องจากเป็นพนักงานคนแรกที่ได้พบปะกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ลูกค้าได้สัมผัสคือ พนักงานต้อนรับหลายคนยังไม่สามารถสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า หรือ บางครั้งกลับทำให้ลูกค้าโกรธถึงขั้นเลิกใช้บริการไปเลย
         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
        1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองให้เป็น พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
        2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
        1.บทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับ – Roles and Responsibility of Receptionist
        2.คุณสมบัติและขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับ – Qualification and Key Competency
        3.ความคาดหวังของลูกค้าและผู้ติดต่อขอรับบริการ – Customer Expectation
        4.ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ – Step of Reception Services
        5.ข้อควรระวังขณะให้บริการลูกค้า – Do’s and Don’ t while delivering services
        6.เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้า – Tips of Services Communication
        7.บุคลิกภาพแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานต้อนรับ – Personality of Professional Receptionist
        8.มารยาทที่ควรรู้สำหรับการให้บริการ – Services Etiquette
           8.1 ทางโทรศัพท์  - Telephone
           8.2 แบบพบหน้า – Face to Face
        9.การจัดการความไม่พอใจของลูกค้า – How to Handle Customer Complaints and Dissatisfaction
     10. เทคนิคการสร้างเสน่ห์แห่งการจดจำ – Good Experiences…You can make
     11. ปัจจัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ – Key Success Factors to Professional Receptionist
     12. สรุป คำถามและคำตอบ – Wrap up with Q

             

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com