หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 8 เม.ย.64)

ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
(Leadership and Development Managerial Skills for Effective Management)
 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

8 เมษายน 2564
    09.00 น. – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
        ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จำเป็นต้องปรับกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถตั้งรับหรือดำเนินการเชิงรุกที่สอดรับกับปัจจัยภายนอก และยังต้องบริหารปัจจัยภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำของทีมงานอย่างมาก ในการบริหารงานสมัยใหม่ ผู้บริหารระดับต่างๆเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์การ พัฒนาทีมงาน จัดระบบในกระบวนการทำงาน และสร้างแรงจูงใจพนักงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่จะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมทั่วไป

 

 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของภาวะผู้นำยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
    2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
    3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำ
    4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
    6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจเรื่องการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1. บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของหัวหน้างาน
        - ผู้นำและภาวะผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
        - การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา
        - วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหัวหน้างานกับผู้นำว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้นำมากกว่าความ เป็นแค่หัวหน้างาน
        - ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
        - คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่
        - สุดยอดผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ (การเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่ )
        - ผู้นำที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา
        - แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
        - เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานให้ปฏิบัติงานตามความสามารถ
        - การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติเพื่อตอบสนองเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
        - กระบวนการตัดสินใจ และการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนและหลัง
        - แบบฝึกหัด กรณีที่ศึกษา
     2. เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน และการติดตามงาน
         - เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี
         - เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม
         - หลักการในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมงาน
         - หลักการควบคุมงานในเชิงป้องกัน
         - มาตรการต่างๆในการติดตามงานและการควบคุมงาน
         - กรณีศึกษา แบบฝึกหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข
      3. การเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
         - ความหมาย  ความเหมือน และความแตกต่างของการจูงใจ
         - ระดับ และประเภทของการจูงใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจูงใจ
         - พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ที่เป็นแรงจูงใจพื้นฐาน
         - เทคนิคการจูงใจที่ไม่ต้องใช้เงินแต่เป็นการจูงใจด้วยรายได้ทางจิตซึ่งสำคัญกว่า
         - สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส
         - ผู้นำกับการจูงใจ ด้วยการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ
         - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้
         - กรณีศึกษา
     4. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาการสอนงาน (OJT )
         - เหตุผลและความจำเป็น(ทั้งต่อองค์กร และหัวหน้า)ที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
         - เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
         - หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน
         - การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน
         - ประโยชน์การสอนงาน
         - การทำแผนการสอนปฏิบัติ
      5. การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการประสานงาน
         - ความสำคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
         - อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข
      6. การกำหนดทางเลือก และการตัดสินใจในการแก้ปัญหา และความขัดแย้ง
         - เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจ
         - การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน
         - ทำอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกอยากทำงานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
         - ทำอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออกบ่อย ๆ และการแก้ไขสถานการณ์ของพนักงานที่ขาด
         - ความรับผิดชอบ
         - การตำหนิและการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์
         - ศิลปะการบริหารจัดการลูกน้องประเภทต่างๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com