หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 1 มี.ค.64)

64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Coaching Mentor
“การสอนงาน คือ การสร้างคน”

                                                              

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

1 มีนาคม 2564
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกน้องทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้า หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น
           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงาน ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า เรียนรู้เทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของ Coaching Mentor ที่ดี
     2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสอนคนให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว
     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะแนะแนวทางและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. กรอบแนวคิดเรื่อง “Coaching Mentor”
2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor
3. Coaching Mentor Methods
4. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการเป็น Coaching Mentor
    - พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
    - เหตุผลจูงใจลูกน้อง
    - รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง
5. เรียนรู้สไตล์การเป็น Coaching Mentor แบบที่ปรึกษามากกว่าการสั่งการ
6. กิจกรรม Workshop “Coaching Mentor Style”
7. พฤติกรรมที่ Coaching Mentorควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน
8. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ – จะแนะนำและช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างไร
10. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
11. กิจกรรม Workshop “พัฒนาศักยภาพของ Coaching Mentor”
12. สรุป คำถามและคำตอบ

 

         “ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านVAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00273 1174,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.002451053,640.003,395.00
3 ท่าน3,200.00224963,328.003,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     " บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด "
  โทรศัพท์ 086-318-3151-2
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com