หลักสูตร หัวหน้ากับการพัฒนาพนักงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และ ไม่มีข้อผิดพลาด (อบรม 27 พ.ย.63)

หัวหน้ากับการพัฒนาพนักงาน
ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย
และ ไม่มีข้อผิดพลาด

                                                      

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

27 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                            *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                    

หลักการและเหตุผล
     บทบาทที่สำคัญของหัวหน้าอย่างหนึ่งในการทำงานคือการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงาน แต่ภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่หัวหน้าทุกคนจะสามารถทำได้ เพราะหัวหน้าที่ต้องพัฒนาพนักงานต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ร่วมถึงเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อเข้ามาพัฒนาพนักงานให้ทำงานได้อย่างลุล่วงตามเป้าหมาย
     หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ผู้แต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าที่ต้องพัฒนางานพนักงาน
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการปรับสไตล์ผู้นำให้เข้ากับลูกน้องแต่ละคน
     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก PDCA
     4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาพนักงานทำงานไม่มีข้อผิดพลาด
     5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1: เรียนรู้...เข้าใจ หลักการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
     1.บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าที่ต้องพัฒนาพนักงาน
     2.ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
        - พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
        - เหตุผลจูงใจลูกน้อง
        - รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง
     3.การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตาม Competency
     4.กิจกรรม Workshop: เข้าใจลูกน้อง ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา
     5.สไตล์หัวหน้า 4 ประเภทกับการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
     6.วิธีการปรับสไตล์หัวหน้าให้เข้ากับลูกน้องแต่ละคน
     7.กิจกรรม Workshop : ค้นหาสไตล์ของหัวหน้าเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างตรงจุด
Module 2: สรรค์สร้างวิธีการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด
     8.สุดยอด 4 เครื่องมือที่หัวหน้าจำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาพนักงาน
        - การสั่งงาน มอบหมายงาน
        - การสอนงาน / การพัฒนา
        - การติดตามงาน
        - การประเมินผลงาน
      9.วางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A
    10.กิจกรรม Workshop: การแผนพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างถูกต้อง
    11.วิธีการตั้งเป้าหมายให้ลูกน้องทำงานตรงตามวัตถุประสงค์
    12.เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างถูกต้อง ไม่ผิดไม่พลาด
        - การฝึกฝนให้ลูกน้องตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
        - การฝึกฝนให้ลูกน้องสามารถมองภาพใหญ่ และ รายละเอียดของงาน
        - การฝึกฝนให้ลูกน้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน
        - การฝึกฝนให้ลูกน้องวิเคราะห์จุดวิกฤติ และ จุดผิดพลาดของงาน

    13.การพัฒนาลูกน้องกล้าเผชิญและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปัญหา
    14.เทคนิคอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ลูกน้องทำงานไม่มีข้อผิดพลาด

    15.กิจกรรม Role play : การพัฒนาพนักงานให้ทำงานไม่มีข้อผิดพลาด
    16.วิธีการสร้างให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของตนเอง
    17.การวิเคราะห์และปรับปรุงข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงานไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก !!!
    18.สรุป คำถามและคำตอบ
 


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com