หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์ พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด (อบรม 15 ธ.ค.63)

สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์
พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด


วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

15 ธันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
*โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ
                                     *สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

หลักการและเหตุผล
       ในยุคปัจจุบันนี้ การขายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์ มีช่องทางการขายเกิดขึ้นมากมาย พฤติกรรมการซื้อของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นยากขึ้น ดังนั้น พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายทางออนไลน์จึงต้อง อาศัยความรู้ และ เทคนิคการขายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขายที่จะเกิดขึ้นได้
       หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์  การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า ขั้นตอนการขายผ่านทางออนไลน์  รวมถึง การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ  อีกทั้ง ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนางานขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1: สุดยอดการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ
    1. เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์
        - เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง
        - เรียนรู้และเข้าใจลูกค้า
    2. เตรียมความพร้อมการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์ มืออาชีพ
        - ความรู้
        - ทักษะ
        - ทัศนคติ
     3. กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงานขายออนไลน์มือทอง
    4. การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
    5. การวิเคราะห์และรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย
        - ลูกค้าใจร้อน ไม่ชอบรอ...ต้องตอบเดี๋ยวนี้
        - ลูกค้าละเอียด ชอบข้อมูลเยอะๆ
        - ลูกค้าช่างถาม (เน้นถาม ไม่เน้นซื้อ)
    6. กิจกรรม Workshop รับมือลูกค้าที่หลากหลาย...สร้างการขายให้ตรงใจ
Module 2 เทคนิคการขายทางออนไลน์ด้วยภาษาที่มัดใจลูกค้า
     7. เทคนิคการขายทางออนไลน์อย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ
         - เปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อม ก่อนการขาย
         - เทคนิคการสอบถาม – การถามลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการ
         - การนำเสนอขายอย่างตรงจุด และเพิ่มยอดขาย ผ่านทางออนไลน์
         - การปิดการขาย- ปิดเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
     8. กิจกรรม : ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการพิมพ์ตอบข้อความ ในกรณีต่าง ๆ ผ่านทาง ออนไลน์ (Chat Line  Facebook และ อื่น ๆ)
     9. เทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า
         - การเขียนตอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
         - ข้อควรระวัง
     10. เทคนิคการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในงานขาย
Module 3 การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
     11. การตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย
          - วิธีการใช้งาน
          - การเก็บรักษา
          - อื่น ๆ
     12. การแก้ปัญหากับลูกค้า
           - ลูกค้าไม่ได้รับของ
           - ได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ
           - อื่น ๆ
     13. การแก้ปัญหา อื่นๆ
           - ร้านค้า
           - ขนส่ง
     14. วิธีการการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           - การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
           - การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี
     15. การติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
           - นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ
           - การดูแลและคำแนะนำเพิ่ม
      16. กิจกรรม : การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
      17. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 1 ธันวาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  
 โทรสาร  02-615-4479
 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
 อีเมล์ hipotraining@gmail.com
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างPowered by MakeWebEasy.com