หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 10 พ.ย. 63)

Power of Thinking
(เสริมสร้างพลังความคิด….เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ)
*** 5 ความคิด : คิดบวก / คิดสร้างสรรค์ / คิดเป็นระบบ / คิดวิเคราะห์ / คิดเชิงรุก***

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

10 พฤศจิกายน 2563
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
           “ความคิด” เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ของเราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระทำ ซึ่งเรานั้นต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยความคิดสำคัญที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก ซึ่งมีคนอยู่ไม่มากนักที่จะสามารถมีทั้ง 5 ความคิดนี้อยู่ในตัว ดังนั้น 5 ความคิดนี้จึงถือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องมอง และ ต้องจุดประกายความคิดทั้ง 5 เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
           หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจ  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนา “5 ความคิด”  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ พัฒนาการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ รวมทั้ง จะได้ร่วมทำกิจกรรมและเกมส์ด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังแห่งความคิด เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคในการพัฒนา 5 ความคิด คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก อย่างได้ผล
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5 ความคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
      4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: กระตุ้นต่อมความคิด....พิชิตความสำเร็จ
     1.ความสำคัญของการพัฒนาพลังความคิด
     2.เจาะลึก !!! 5 ความคิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        - ความคิดที่ 1 คิดบวก (Positive Thinking)
        - ความคิดที่ 2 คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
        - ความคิดที่ 3 คิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
        - ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
        - ความคิดที่ 5 คิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
     3.กิจกรรม Workshop มองเห็น เข้าใจ รูปแบบความคิดสู่ความสำเร็จในองค์กร
     4.ความคิดที่ 1 คิดบวก(Positive Thinking)
        - กำแพงความคิด….ทำไมถึงไม่สามารถคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม
        - ปรับเปลี่ยนความคิดจากผู้ที่ไม่เคยคิด....ให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5.กิจกรรม Workshop : ทะลายกำแพงความคิดพิชิตความสำเร็จ….ในการทำงาน
    6.ความคิดที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       - ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน (Think Outside of the Box)
       - ค้นหา เป้าหมาย ใหม่ๆ
    7.กิจกรรม/เกมส์ : คิดอย่างสรรค์สร้างสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
Module 2  พัฒนาความคิด....พิชิตความสำเร็จในการทำงาน
   8.ความคิดที่ 3 คิดอย่างเป็นระบบ....เทคนิคการบริหารจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ(Systematic Thinking) เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (Effective Problem Solving)
      - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
      - คิดทางเลือกต่าง ๆ
      - วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของทางเลือก
      - ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีกึ๋น
   9.กิจกรรม Workshop : การคิดอย่างเป็นระบบ ....เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน
  10.ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      - สรรค์สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการทำงานสู่ความสำเร็จ (Analytical Thinking to Success)
  11.กิจกรรม/เกมส์ มหัศจรรย์….พลังของความคิดวิเคราะห์
  12.ความคิดที่ 5 ความคิดเชิงรุก....ผสานความคิดสู่การพัฒนา ความคิดเชิงรุก อย่างได้ผล
       - วิธีการนำความคิดเชิงรุกมาใช้ในการทำงาน
       - โมเดลพัฒนาความคิดเชิงรุก
  13.การประยุกต์ใช้ 5 ความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
  14.กิจกรรม Workshop ประยุกต์… 5 ความคิด พิชิตความสำเร็จ
  15.สรุป คำถาม และ คำตอบ


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com