หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM

24 จำนวนผู้เข้าชม  |  Public บริการ เดือน สิงหาคม

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM

Customer Relationship Management

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

7 สิงหาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้  องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด นั่นคือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในยุคที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
       การรักษาลูกค้าชั้นดีให้อยู่กับท่านที่สำคัญองค์กรต้องมีระบบการบริหารงานการตลาดด้วยเทคโนโลยี (Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า (Database) การสร้างตราสินค้า (BRAND) การสื่อสารกับลูกค้าอยู่สม่ำเสมอเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญความรู้ความสามารถของบุคคลากรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดีที่สุด ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Word of Mouth) และผูกมัดใจให้อยู่กับเราตลอดไป (Customer Value)

วัตถุประสงค์
     เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การสร้าง การรักษาลูกค้า (Customer Retention) การกำหนดจุดสัมผัส (Touch points) เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.    สามารถอธิบายและเข้าใจความสำคัญการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) กับธุรกิจในปัจจุบัน
2.    ทราบและเข้าใจ Model: องค์ประกอบของ CRM
3.    ทราบและเข้าใจเทคโนโลยีที่เหมาะสม ( Electronics) กับการเก็บรักษาลูกค้า (Retention)
4.    สามารถใช้ CRM ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ประเภท
5.    สามารถกำหนดโปรแกรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ (Action)
6.    สามารถกำหนดการประเมินการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า   
7.    สามารถกำหนดขั้นตอนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Touch points)

 


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
  อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
  เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
  Line : trainingbay
 

 

Powered by MakeWebEasy.com