หลักสูตา การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน
 
วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 18 ตุลาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                              *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล:
               ในยุคปัจจุบันการทำงาน หรือ การทำธุรกิจล้วนหนีไม่พ้นกับคำว่า   “ ปัญหา ” เพียงแต่ว่าใครหรือองค์กรไหนจะมีปัญหามากหรือน้อย เร็วหรือช้า แตกต่างกันออกไป และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรด้วยแล้ว ผู้ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา จะต้องมีสติ เทคนิค และ วิธีการในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดอาจหมายถึงความล้มเหลวที่องค์กรจะได้รับ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องเป็นอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามหากการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจไร้ซึ่งระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้
               หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1: หัวใจสำคัญ !!! ของการเป็นหัวหน้างานมือโปร
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนองค์กร”
2. กฎแห่งการเป็น “ หัวหน้างานมือโปร ”  เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชิตปัญหา เก่งตัดสินใจ
3. แบบอย่างพฤติกรรมและคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
    - กล้าเปลี่ยนแปลง
    - รู้จักเรียนรู้
    - มีความเชื่อมั่น
    - มีความรับผิดชอบ
    - มีความเสียสละ
    - กล้าตัดสินใจ วิ่งเข้าหาปัญหาและแก้ไขได้อย่างดีเยี่ยม
4. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ตนเอง…ค้นหาสิ่งที่ขาดหาย
5. ปัญหาและอุปสรรคที่หัวหน้างานมักประสบ
    - แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด…เสียเวลาแก้ไข ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
    - ตัดสินใจผิดพลาด…สร้างความเสียหายให้องค์กร
    - อื่น ๆ
6. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ปัญหา…หาต้นตอเหตุแห่งความผิดพลาด
Module 2 : สรรค์สร้างการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหนือชั้น...สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
7. เหตุแห่งความผิดพลาดในการแก้ปัญหาและตัดสินใจของหัวหน้า
    - ไม่มองถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน
    - ไม่วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
    - ไม่มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจ
8. การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
    - 6 W’s 1 H
    -  เทคนิคการใช้แผนผัง
    - อื่น ๆ
9. การสร้างภาวะผู้นำในตนเองให้กล้าคิด….กล้าตัดสินใจอย่างถูกต้อง
10. กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
11. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน
     - ค้นหาสาเหตุของปัญหา
     - วิเคราะห์ทางเลือก
     - ตัดสินใจอย่างมีกึ๋น
     -  ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
12. กิจกรรม Workshop สรรค์สร้างเทคนิคแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น
13. การใช้ ปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา อย่างถึงลูกถึงคน
14. การนำเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
     - หัวหน้าฝึกให้ลูกน้องแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็น
     - การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 15. ข้อควรระวังในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน
 16. สรุปคำถามและคำตอบ

 


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com