หลักสูตร Plan , Do , Check and Act (การบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A)

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  1492 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Plan , Do , Check and Act
(การบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A)

 

หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายใต้กรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย แต่สิ่งที่ทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ต่างประสบพบเจอกลับกลายเป็นความล้มเหลว เพราะพนักงานส่วนใหญ่ขาดเทคนิค วิธีการและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน จนส่งผลให้ผลงานที่ออกมานั้นขาดประสิทธิภาพและไม่ตรงกับความต้องการของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นโดยนำหลักการ แนวคิดและทฤษฎี  P D C A Cycle  หรือ Deming Cycle ของ  Dr. William Edwards Deming มาประยุกต์ใช้เพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำ Plan, Do, Check and Act เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนากระบวนการทางความคิดเพื่อการทำ Plan, Do, Check and Act  ให้ประสบผลสำเร็จ  โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิด การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำ P D C A ให้สัมฤทธิ์ผล
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคการบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : เรียนรู้และเข้าใจ… หลักในการทำ P D C A อย่างถ่องแท้
  1. หลักการและแนวคิดในการทำ P D C A อย่างเป็นระบบ
        - Plan

        - Do
        - Check
        - Act
  2. เตรียมความพร้อม 3 หัวใจสำคัญ….สู่การทำ P D C A ให้สัมฤทธิ์ผล
        - ความรู้ (knowledge)
        - ทักษะ (Skills)
        - ทัศนคติ (Attitude)
  3. กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อม…สู่ความสำเร็จ
  4. เจาะลึก !!! 5 ความคิด ที่มีผลต่อการทำ P D C A ให้มีประสิทธิภาพ
        -
คิดบวก (Positive Thinking)
        -
คิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
        -
คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
        -
คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
        -
คิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
  5. เทคนิคการพัฒนาความคิดเพื่อบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A

  6. กิจกรรม Workshop : การพัฒนากระบวนการทางความคิดสู่การทำ P D C A ให้ประสบผลสำเร็จ

Module 2 : เทคนิคการบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A
  7. สร้างกระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบ (Plan)

        - การกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Set Goals)
        - การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Action Plan)
        - การกำหนดงานหลักและงานรอง ในแผน (Priority)
        - การจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยกำหนดเกณฑ์ที่จำเป็น
        - ค้นหาจุดวิกฤติของแผน (Critical Point)
        - การจัดทำแผนสำรอง (Backup Plan)
  8. วิธีการใช้เครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

        - 6 W 1 H
  9. กิจกรรม Workshop : วางแผนดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง
  10. การลงมือปฏิบัติตามแผน…ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Do)
        - การทบทวนทำความเข้าใจ งาน และ เป้าหมาย ให้ชัดเจน (Review)
        - การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (Implementation)
        - การสื่อสารประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Communication and Coordination)
        - การบริหารเวลาให้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ (Time Management)
        - การเก็บข้อมูล หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ (Data Collection)
  11. กิจกรรม Workshop : สรรค์สร้างยุทธวิธีการดำเนินงาน…สู่ความสำเร็จ
  12. วิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานจริง (Check)
        - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation)
        - เครื่องมือในการตรวจสอบ (Tool)
  13. เทคนิคการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Act)
        - การนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อสร้างแผนที่สมบูรณ์แบบ

        - การพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์แนวทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม
  14. การนำหลัก P D C A มาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างสร้างสรรค์
  15. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้หลัก P D C A เพื่อการบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  16. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A

  17. สรุป คำถาม – คำตอบ

 

 หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้