หลักสูตร Planning , Organizing , Leading and Controlling for Manager (สร้างระบบการทำงานอย่างเหนือชั้นด้วยหลัก POLC สำหรับหัวหน้า / ผู้บริหาร)

2622 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Planning , Organizing , Leading and Controlling
 for Manager
(สร้างระบบการทำงานอย่างเหนือชั้นด้วยหลัก POLC สำหรับหัวหน้า / ผู้บริหาร)


หลักการและเหตุผล
      ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และ สร้างองค์กรที่เข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้แล้ว หัวหน้าและผู้บริหารจึงต้องอาศัย เทคนิค วิธีการ และ ความรู้เป็นอย่างมาก ในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินต่อไปได้

      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าและผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนากระบวนความคิดที่มีผลต่อการทำงานและการทำ POLC เพื่อสร้างระบบการทำงานอย่างเหนือชั้น โดยเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิด การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการทำ POLC เพื่อสร้างระบบการทำงานอย่างเหนือชั้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสรรค์สร้างกระบวนการความคิดเพื่อจัดทำ POLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : สรรค์สร้างกระบวนการความคิดเพื่อจัดทำ POLC ให้มีประสิทธิภาพ
    1. POLC คืออะไร ทำไมหัวหน้าหรือผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ !!!      
        - Planning 
        - Organizing
        - Leading
        - Controlling
    2
เทคนิคการพัฒนาความคิดเพื่อสร้างระบบการทำงานด้วย POLC

    3. กิจกรรม Workshop : การพัฒนากระบวนความคิดสู่การทำ POLC ให้ประสบผลสำเร็จ

Module 2 : การทำ POLC เพื่อสร้างระบบการทำงานอย่างเหนือชั้น

    4. ประเภทของแผนและการวางแผนอย่างเป็นระบบ (Planning)
        - แผนกลยุทธ์
        - แผนโครงการ
        - แผนดำเนินงาน
     5. เทคนิคและวิธีการวางแผนอย่างเหนือชั้น
        - 6 W 1 H
        - การกำหนดงานหลักและงานรอง ในแผน
        - การจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยกำหนดเกณฑ์ที่จำเป็น
        - การกำหนดเป้าหมายของงาน
     6. กิจกรรม Workshop : การวางแผนอย่างเป็นระบบ
     7. การทำ Organizing เพื่อให้สอดประสานกับแผนที่วางไว้
        - การจัดสรรคน
        - การจัดสรรเวลา
        - การจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์
        - การจัดสรรงบประมาณ
     8. กิจกรรม Workshop : การทำ Organizing อย่างมีประสิทธิภาพ
     9. หลักในการเป็น ผู้นำ ที่เข้มแข็งและทรงพลัง (Leading)
        - การนำลูกน้องและทีมงานให้สามารถทำตามแผนที่วางไว้จนบรรลุเป้าหมาย
        - การสร้างภาวะผู้นำให้ตนเองในการบริหารจัดการงานให้สมบูรณ์
        - การสร้างพลังกาย พลังใจให้กับลูกน้องและทีมงาน
     10. แชร์ประสบการณ์ บุคคลที่มีภาวะผู้นำ ที่เราเคยพบ
     11. เทคนิคการติดตามและควบคุมให้งานบรรลุเป้าหมาย (Controlling)
        - การติดตามประเมินผล
        - การวัดประสิทธิภาพการทำงาน
    12. แนวทางการนำ POLC ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ
    13. Action Plan : การจัดทำ POLC ให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร
    14. สรุป คำถาม – คำตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้