หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

931 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
      ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างาน ที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานบริการ ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน หากองค์กรใดขาดหัวหน้างานที่มีความรู้และทักษะในการบริหารงานบริการ ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง หัวใจสำคัญของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิคการบริหารงาน การบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้างานบริการอย่างได้ผล
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องการบริหารงาน การบริหารลูกน้อง และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : หัวใจสำคัญ….ของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
  1. เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริการ
       - ต่อองค์กร
       - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
       - ต่อเพื่อนร่วมงาน
  2. ความสามารถสำคัญในบริหารงานและบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้า (Competency)
       - การเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ Core value และ Competency สำหรับหัวหน้างานบริการ
  3. กิจกรรม Workshop การสำรวจ และ วิเคราะห์ ตัวเองของหัวหน้างานบริการ
  4. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่องานบริการ
       - ค้นหาพฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่อการทำงานบริการ
  5. การปรับ Mindset ของลูกน้องให้มีใจรักงานบริการ
  6. กิจกรรม Workshop : วิเคราะห์พฤติกรรม…สร้าง Mindset ที่ดีในงานบริการ
  7. การปรับตัวของหัวหน้าเพื่อเข้าหาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง และ เพื่อนร่วมงาน
Module 2 : เทคนิคการบริหารงานอย่างทรงพลัง…ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
  8. การสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง...สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
       - กล้าคิด
       - กล้าลงมือทำ 
  9. การสั่งงาน และ มอบหมายงาน ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
      - การสั่งงานอย่างไรให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
      - การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงานบริการ
  10. การสอนงานลูกน้องอย่างไร....ให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
        - เทคนิคการสื่อสารประสานงานในงานบริการที่นักบริการต้องรู้!!!
        - มารยาท ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และการใช้คำพูดในงานบริการ
        - การแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะหน้าเมื่อลูกค้าร้องเรียน
        - การฝึกให้ลูกน้องรู้จักบริหารอารมณ์ตนเอง (EQ)
  11. กิจกรรม Role Play การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ….สร้างนักบริการมืออาชีพ
  12. ทักษะการโน้มน้าวจูงใจและการชมเชยลูกน้องของตนเอง
       - ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
       - ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
       - กิจกรรม การจูงใจลูกน้อง อย่างสร้างสรรค์
   13. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้องให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
   14. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานบริการต้องการเรียนรู้

       หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้