หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

วิทยากร : ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

4 ธันวาคม 2563
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
      ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างาน ที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานบริการ ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน หากองค์กรใดขาดหัวหน้างานที่มีความรู้และทักษะในการบริหารงานบริการ ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง หัวใจสำคัญของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิคการบริหารงาน การบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้างานบริการอย่างได้ผล
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องการบริหารงาน การบริหารลูกน้อง และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : หัวใจสำคัญ….ของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
  1. เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริการ
       - ต่อองค์กร
       - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
       - ต่อเพื่อนร่วมงาน
  2. ความสามารถสำคัญในบริหารงานและบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้า (Competency)
       - การเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ Core value และ Competency สำหรับหัวหน้างานบริการ
  3. กิจกรรม Workshop การสำรวจ และ วิเคราะห์ ตัวเองของหัวหน้างานบริการ
  4. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่องานบริการ
       - ค้นหาพฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่อการทำงานบริการ
  5. การปรับ Mindset ของลูกน้องให้มีใจรักงานบริการ
  6. กิจกรรม Workshop : วิเคราะห์พฤติกรรม…สร้าง Mindset ที่ดีในงานบริการ
  7. การปรับตัวของหัวหน้าเพื่อเข้าหาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง และ เพื่อนร่วมงาน
Module 2 : เทคนิคการบริหารงานอย่างทรงพลัง…ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
  8. การสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง...สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
       - กล้าคิด
       - กล้าลงมือทำ 
  9. การสั่งงาน และ มอบหมายงาน ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
      - การสั่งงานอย่างไรให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
      - การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงานบริการ
  10. การสอนงานลูกน้องอย่างไร....ให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
        - เทคนิคการสื่อสารประสานงานในงานบริการที่นักบริการต้องรู้!!!
        - มารยาท ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และการใช้คำพูดในงานบริการ
        - การแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะหน้าเมื่อลูกค้าร้องเรียน
        - การฝึกให้ลูกน้องรู้จักบริหารอารมณ์ตนเอง (EQ)
  11. กิจกรรม Role Play การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ….สร้างนักบริการมืออาชีพ
  12. ทักษะการโน้มน้าวจูงใจและการชมเชยลูกน้องของตนเอง
       - ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
       - ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
       - กิจกรรม การจูงใจลูกน้อง อย่างสร้างสรรค์
   13. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้องให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
   14. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานบริการต้องการเรียนรู้


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com