หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

 

กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

วิทยากร: ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งในวงการมากกว่า 25 ปี

8 ธันวาคม 2562
9.00 – 16.00
*** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
             ไม่มีใครที่เกิดมาโดยไม่เคยทำอะไรผิด ทุกคนล้วนแต่เคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แตกต่างกันไป การที่จะได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ย่อมผ่านการลองผิดลองถูกอยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก และต้องสามารถยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายของความสำเร็จ
            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี รวมถึงเรียนรู้เทคนิค วิธีการ การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม  และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิค วิธีการ ในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1: บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี
     1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
         - การบริหารงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
         - การบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. กิจกรรม Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะหัวหน้างาน
     3. คุณเป็นหัวหน้าแบบไหน - เรียนรู้และเข้าใจสไตล์การบริหารงานของคุณในฐานะหัวหน้างาน
     4. สมอง+ใจ สองเสาหลักสู่การเป็นหัวหน้างานที่คุณควรจะเป็น
         - สมอง = ต้องเป็นนักคิด ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล
         - ใจ = ต้องเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจของทุกคน เป็นคนที่ทุกคนให้ความไว้วางใจ
     5. กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ
     6. สุดยอด 5 ทักษะสำคัญ ที่หัวหน้าต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
        6.1 ความรู้ในเนื้องาน
        (ต้องมีความรู้ในงานที่ตัวเองต้องปฏิบัติ รู้ว่าตนเองต้องทำอะไร มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง)
        6.2 ทักษะในการสั่งงาน มอบหมายงาน ให้ถูกคนและถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดตามมาที่หลัง
       (ต้องสามารถมอบหมายงานให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และที่สำคัญคือต้องมีความสุขุม รอบคอบ และระมัดระวังในการใช้คน)
        6.3 ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       (ต้องสามารถสอนงานลูกน้องให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์)
        6.4 ทักษะในการปรับปรุงงาน โดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
      (หัวหน้างานต้องมีทัศนคติที่ดี ต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน)
       6.5 ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
       (ต้องสร้างให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ)
      7. กิจกรรม Role Play : สั่งงาน มอบหมายงาน และ สอนงานอย่างสร้างสรรค์
Module 2: หัวหน้า…กับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานอย่างได้ผล
      8. ข้อผิดพลาดที่หัวหน้างานมักประสบ
          - ปัญหาจากการสื่อสาร
          - ปัญหาจากการไม่วางแผน
          - ปัญหาจากการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบผิด ๆ
     9. ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดในการทำงานของหัวหน้างาน
     10. เทคนิคการลดข้อผิดพลาดด้วยความคิดเชิงรุก
          - การวางแผนด้วยหลัก P D C A
          - การเลือกใช้ “คน” ให้ถูกกับ “งาน”
          - การสื่อสารอย่างสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ
          - การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ 
      11. การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น….ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
          - ค้นหาสาเหตุของปัญหา
          - วิเคราะห์ปัญหา
          - วิเคราะห์ทางเลือก
          - ตัดสินใจอย่างมีกึ๋น
      12. กิจกรรม Workshop เทคนิคการลดข้อผิดพลาดอย่างได้ผลสำหรับหัวหน้างาน
     13. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในการบริหารงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
     14. เทคนิคการป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก !!!
     15. สรุป คำถามและคำตอบ


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com