หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

35 จำนวนผู้เข้าชม  |  เดือน กรกฎาคม Public บริการ

 

บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

24 กรกฏาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                              *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล:
          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด                   
          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ พนักงานบริการ ได้เรียนรู้วิธีบริการลูกค้าประเภทต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การบริการที่เป็นพื้นฐาน(ทั่วไป)  การบริการลูกค้าที่เฉพาะกลุ่ม จนไปถึงการบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล  ซึ่งนักบริการจำเป็นต้องมี ความรู้ ความสามารถ ในการบริการลูกค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play เพื่อพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ทำให้ผู้อบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์: 
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญและหลักในการบริการลูกค้าทั่วไปให้ประทับใจ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด... ตรงใจ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล....ให้ประดุจดั่งคนสำคัญ
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
Module 1 การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ
     1. หัวใจสำคัญของการบริการลูกค้าให้ประทับใจ
     2. ทัศนคติที่ดี....ของนักบริการที่ควรจะเป็น !!!  (จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบริการ)
         - เปลี่ยนความท้อแท้ เป็นความท้าทาย
     3. ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
     4. กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการ...เพื่อบริการอย่างประทับใจ
     5. ขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ....สร้างความประทับใจด้วย Service Mind
        - เปิดใจด้วยคำทักทายที่เป็นมิตร....สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับลูกค้า (การสร้างความประทับใจแรก)
        - การสอบถามความต้องการของลูกค้า (ค้นหาความคาดหวัง)
        - จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสื่อ (ฟังอย่างเข้าใจ)
        - ลงมือปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าอย่างเต็มใจและตั้งใจ
        - ทบทวนและสรุปสิ่งที่ลูกค้าสื่อ...เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน
     6. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ”
    7. เทคนิคการแก้ปัญหาและรับมือกับลูกค้าอย่างมีลูกล่อลูกชน
Module 2 การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด
    8. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย....เพื่อบริการที่เป็นเลิศ
        - ลูกค้าพรหมจรรย์
        - ลูกค้าเจ้าอารมณ์
        - ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง
        - ลูกค้าลูกทุ่ง
    9. เทคนิคการบริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....อย่างมีกึ๋น
        - หลักการแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม
        - การวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง
        - การบริการให้ตรงใจ
     10. กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด”
Module 3 การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”
    11. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล
         - ความต้องการ
         - ปัญหาที่ประสบ
         - นิสัย หรือ Lifestyle
     12. กิจกรรม Workshop ค้นหาลักษณะเฉพาะ…สร้างบริการ “ประดุจคนสำคัญ”
     13. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”
     14. วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพื่อสร้างความสุขในงานบริการ
     15. สรุปคำถาม – ตอบ

 

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com