หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (อบรม 7 ก.ค. 63)

การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย


วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ  (Early Stage) 
วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ
ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

7 กรกฎาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล:
       ในยุค 4.0 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หลายองค์กรนำมาใช้ในการผลิตหรือบริการเป็นจำนวนมากขึ้น บทบาทของคนจะถูกลดจำนวนลง หากตัวเราไม่มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานโดยการสร้างแนวคิดการทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ หมายความว่า หากงานที่มีปัญหา หรือพบเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หากสามารถคิดวิเคราะห์หาคนทางแก้ไขและวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้จะทำให้ตัวเราสามารถมีมูลค่าเพิ่มในด้านศักยภาพการทำงานและยกระดับฝีมือที่สามารถแข่งขันได้ และตอบโจทย์ตามเป้าประสงค์ขององค์การได้
        หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย เน้นกระบวนการคิด และพัฒนาคนให้สามารถทำงานในสถานการณ์การต่างๆได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์:
   1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
   2 เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
   3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถมีการแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
 
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. กรอบแนวคิดในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
2. กรอบแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ       
      - สาเหตุของการปรับปรุงงานมาจากอะไร?
      - ทำไมถึงต้องปรับปรุง
      - การวางเป้าหมายของงาน
      - การพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จของงานต้องทำอะไร?
3. จุดเริ่มต้นความสำเร็จของงาน
      - ความคิด พฤติกรรมคนทำงาน
      - การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน
      - การพัฒนาคนเองสู่ความสำเร็จของงาน
      - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
4. การค้นหาสาเหตุจากงานที่ทำเพื่อสู่การปรับปรุงงาน
      - การค้นหาสาเหตุปัญหาของงานตามหลัก 4 M
      - การคัดเลือกปัญหาของงานโดยใช้ 5W1H
      - วิธีการแก้ไขปัญหาของงาน
5. การใช้เครื่องมือ The Fifth Discipline (วินัย 5 ประการ) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน
      - การเพิ่มศักยภาพของตนเอง (Personal mastery)
      - การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models)
      - การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision)
      - การทำงานร่วมกัน (Team learning)
      - การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking
6. การนำไปปฏิบัติ (Implement)
      - การสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโดย 7. Balance Score Card (BSC)
      - การบริหารจัดการแบบยั่งยืน Management Road map กับกิจกรรม
7. ถาม-ตอบ สรุปการเรียนรู้

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com