หลักสูตร หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน

725 จำนวนผู้เข้าชม  | 


Managing Team
“หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน”

 

วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค


หลักการและเหตุผล
       เป็นที่ทราบกันว่าในปัจจุบันผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จคือหัวหน้างานเพราะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในฐานะเชื่อมโยงพนักงานฝ่ายปฏิบัติการกับฝ่ายจัดการเป็นผู้นำเอานโยบายที่ฝ่ายจัดการกำหนดมาดำเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านสั่งงาน มอบหมายงาน ประสานงาน ควบคุมงาน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รักษาขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ขณะเดียวกันก็จะนำข้อมูลข่าวสาร ความต้องการจากพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาประมวลให้ฝ่ายจัดการทราบ เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายเข้าหากัน เป็นผู้ที่ต้องทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือทั้งจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้บทบาทหน้าที่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างานความคาดหวังจากบริษัท จิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการเป็นภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ เพื่อนำความสำเร็จสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมปฏิบัติงานและต้องมีศักยภาพในการสร้างทีมงานและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้องค์การก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
  1.  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานและการบริหารคน
  2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคเป็นบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร การจัดการที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังที่องค์กรในยุคปัจจุบันมีต่อหัวหน้างาน
  4. เพิ่มพูนทักษะในการสร้างทีมงานและสามารถบริหารทีมงานให้ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
  5. เพิ่มพูนและพัฒนาหัวหน้าที่มีความสามารถและทักษะในการทำงานให้มีทักษะในการบริหารคน และมีภาวะผู้นำควบคู่กันไป

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา
  1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการเป็นหัวหน้างาน ที่สอดคล้องกับองค์การยุคปัจจุบันที่ปรับตัวตามสภาวะการบริหาร การจัดการสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
  2. ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ นอกจากผลตอบแทนที่เป็น “ตัวเงินและสวัสดิการ” เพื่อให้ลูกน้องร่วมมือทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ โดยมีบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย
  3. ผู้เข้าอบรมรู้หลักการในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานเป็นไปด้วยดี ลดข้อพิพาทด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งฝ่ายจัดการฝ่ายพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกันก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือสมานฉันท์
  4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จเกิดบรรยากาศที่ดีการทำงาน พนักงานร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
  5. องค์การได้รับประโยชน์โดยพนักงานมีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้น ในการทำงานเกิดบรรยายกาศร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานมีความรักสามัคคี สมานฉันท์ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น งานที่ทำมีลักษณะการทำงานเป็นทีมต่างจากเดิม ที่ทำงานเป็นกลุ่มโดยพนักงานมีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง
  6. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากการบริหารงาน บริษัทชั้นนำหลากหลายหน่วยงาน

หัวข้อการสัมมนา
  1. ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
  2. บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของหัวหน้างานในยุคปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการขององค์การและลูกน้องยอมรับ
  3. การบริหารและการจัดการในยุคปัจจุบัน / ภาพรวมองค์กรในยุคปัจจุบัน
  4. ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
  5. กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. การพัฒนาหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ / สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ
  7. ความหมายของทีม / ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม / องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
  8. ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม /ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงานเพื่อนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ
  9. การสร้างบรรยากาศเพื่อความเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี /การสร้างพลังร่วม / ทักษะในการสื่อสารเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์และเพื่อประโยชน์ในการสร้างทีมงาน
  10. วัฒนธรรมที่ควรสร้างเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน
  11. สรุป / ถาม -ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้