หลักสูตร Managing People to all Directions การบริหารคนรอบทิศทาง

636 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Managing People to all Directions
การบริหารคนรอบทิศทาง

วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค

 

หลักการและเหตุผล
       ผู้จัดการในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นผู้จัดการ มีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ดังนั้นผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการการบริหารงานจึงควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมความรู้และทักษะเบื้องต้นในการบริหารงาน
       ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีทักษะในการบริหารรอบด้าน ทั้งการบริหาร การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา การมีภาวะผู้นำ การติดต่อประสานสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การเป็นลูกน้องหรือผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ การติดต่อประสานสัมพันธ์ การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันทั้งการที่ต้องบริการลูกค้า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่น่าประทับใจ นี่คือบทบาทที่ผู้จัดการยุคปัจจุบันต้องพัฒนาและมีศักยภาพเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าต้องครบเครื่องการบริหารงานรอบทิศทางทั้ง 360 องศา

 
วัตถุประสงค์
  1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นผู้จัดการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
  2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
  4. เพื่อให้ผู้จัดการมีความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำเพื่อจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)
  5. ทักษะการประสานงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การทำงานกับบุคคลที่มีปัญหาประเภทต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่น
  6. กลยุทธ์การทำงานให้ถูกใจนาย ทักษะการเป็นผู้ช่วยที่ดี การคาดหวังความต้องการของนายและการสนองตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานเชิงรุก
  7. ทักษะให้บริการที่เป็นเลิศ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ทักษะการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การจัดการคำต่อว่า คำบ่น (Handling Complaints) ของลูกค้า


สิ่งที่ได้รับจากการสัมมนา
  1. ผู้เข้าสัมมนาระดับผู้จัดการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเป็นผูจัดการขององค์การต่างๆ ที่สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กรในยุคปัจจุบันทั้งในประเทศ และในระดับสากลตามสภาพการบริการการจัดการในสภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
  2. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ด้านหลักการบริหารที่จำเป็นในระดับผู้จัดการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมเป็นการต่อยอดพัฒนาทักษะความรู้ต่อไป
  3. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้และทักษะในการใช้จิตวิทยาในการบริหารคน เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
  4. ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงการเป็นผุ้นำประเภทต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
  5. ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ รู้จักแนวทางการสร้างทีมงาน การพัฒนาทีมงาน เทคนิคการประสานงาน การทำงานกับบุคคลที่มีปัญหาที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
  6. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทักษะในการทำงานกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการทำงานเชิงรุก มีทักษะในการเป็นผู้ช่วยที่ดี
  7. ผู้เข้าสัมมนาได้รับทักษะในการสร้างจิตสำนึกในการบริการ มีกลยุทธ์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างและให้บริการที่เป็นเลิศ มีทักษะในการจัดการกับคำต่อว่าและคำบ่นจากลูกค้า


หัวข้อการสัมมนา
  1. ภาพรวมการบริหารการจัดการยุคใหม่
  2. องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) HPO
  3. บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องมีสมรรถนะในการบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์และการมีภาวะผู้นำ
  4. หน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่องค์กรมุ่งหวัง
  5. เทคนิคการปกครองบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
  6. ทักษะการเป็นผู้ช่วยที่ดี
  7. กลยุทธ์การทำงานให้ถูกใจนาย การทำงานเชิงรุก การคาดหวังความต้องการของนาย และการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยไม่ต้องให้นายสั่ง
  8. กลยุทธ์การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน คุณลักษะของบุคลที่ทีมงานคาดหวัง เทคนิคการประสานงาน
  9. กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง และการเรียนรู้หลักการปรับตัวในการทำงานกับบุคคลทีมีปัญหาแต่ละประเภท
  10. กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตวิทยาสำหรับงานบริการ
      -  ความหมายของงานบริการ
      - 
การเข้าใจตนเองเพื่องานบริการ
      - 
การพัฒนาให้ลูกน้องมีทักษะในการให้บริการ
  11. กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารเพื่องานบริการ
      - 
หลักการพูดและบุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ
      - 
กลยุทธ์การเสริมสร้างความประทับใจ การบริการเชิงรุก
  12. กลยุทธ์การแก้ปัญหาในการให้บริการ การรับคำโต้แย้งและจัดการกับคำร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  13. สรุป / ตอบข้อซักถาม


หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้