หลักสูตร Leadership Development (For Manager)

865 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Leadership Development
(For Manager)


วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค

วัตถุประสงค์
  1.  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจแนวความคิดของการเป็นผู้จัดการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานและการบริหารคน
  2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคเป็นบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร การจัดการที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังที่องค์กรในยุคปัจจุบันมีต่อผู้จัดการ
  4. รู้วิธีในการบริหารและจัดการกับลูกน้องแบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
  5. เพิ่มพูนและพัฒนาผู้จัดการที่มีความสามารถและทักษะในการทำงานให้มีทักษะในการบริหารคน และมีภาวะผู้นำควบคู่กันไป

 

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา
  1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการเป็นผู้จัดการ ที่สอดคล้องกับองค์การยุคปัจจุบันที่ปรับตัวตามสภาวะการบริหาร การจัดการสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
  2. ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ นอกจากผลตอบแทนที่เป็น “ตัวเงินและสวัสดิการ” เพื่อให้ลูกน้องร่วมมือทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ โดยมีบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย
  3. ผู้เข้าอบรมรู้หลักการในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานเป็นไปด้วยดี ลดข้อพิพาทด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งฝ่ายจัดการฝ่ายพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกันก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือสมานฉันท์
  4. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการเป็นผู้นำแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
  5. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการปกครองบังคับให้เหมาะสมกับลูกน้องประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  6. ได้รับการปูพื้นฐานความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำ รู้วิธีจูงใจลูกน้องในภาวะการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป
  7. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการบริหารงานหลากหลายหน่วยงาน

 
หัวข้อการสัมมนา
  1. ความหมายและความสำคัญของผู้จัดการ
  2. บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้จัดการในยุคปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการขององค์การและลูกน้องยอมรับ
  3. การบริหารและการจัดการในยุคปัจจุบัน
  4. ภาพรวมองค์กรในยุคปัจจุบัน
  5. ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ
  6. มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก (core competency) พื้นฐานที่บุคลากรของทุกองค์กรควรมี คือความรับผิดชอบ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การประหยัด (สร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นเจ้าของ) การพัฒนาความคิดสร้างสรร การสร้างวัฒนธรรมในการเอาใจใส่ลูกค้า (CRM) (customer relation management) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และตระหนักว่าในฐานะผู้จัดการยุคใหม่ต้องการบริหารความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดการกับความขัดแย้ง การบริหารผลงาน / การแจ้งหารือผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ ตลอดจนมีทักษะการจัดการที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้จัดการได้แก่
      - เทคนิคการวางแผน การบริหารเวลา เทคนิคและข้อควรระวังในการวางแผน กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างแป็นระบบ
      -
การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการนำการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้การประชุมเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาทีมงาน
      -
เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสั่งงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับลูกน้องประเภทต่างๆ
      -
การ Coaching และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      -
กลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  7. การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของผู้จัดการ / การพัฒนาผู้จัดการให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)
  8. กลยุทธ์การพัฒนาผู้จัดการไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  9. การพัฒนาผู้จัดการให้มีภาวะผู้นำ / สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ
  10. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาวะผู้นำ
  11. หลักการสร้างความสัมพันที่ดีที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงบวก
  12. เทคนิคการบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
  13. กลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)
  14. สรุป / ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้