หลักสูตร “Becoming an Effective Manager”

768 จำนวนผู้เข้าชม  | 

   หลักสูตร “Becoming an Effective Manager”

วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค

หลักการและเหตุผล

            หัวหน้างานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ทั้งยังต้องมีทักษะที่สำคัญคือการมอบหมายงานและการสอนงานที่จะทำให้มีทักษะในการให้ผู้อื่นปฎิบัติงาน

 วัตถุประสงค์
  1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
  2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
  3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
  4. เพิ่มพูนทักษะในการมอบหมายงานและสอนงานโดยสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถนำทักษะ/ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาบทบาทในฐานะหัวหน้าให้มีบทบาทตามที่องค์กรคาดหวัง ทั้งมีสถานภาพของผู้นำและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

หัวข้อการสัมมนา
  1. ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
  2. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
  3. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี
  4. ทักษะความรู้ของหัวหน้างาน
  5. การพัฒนาภาวะผู้นำ
  6. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ทักษะในการมอบหมายงาน กลยุทธ์และกระบวนการในการมอบหมายงาน
  8. ข้อควรระวังในการมอบหมายงาน การติดตามงาน ฯลฯ
  9. ทักษะในการสอนงาน ขั้นตอนในการสอนงาน จิตวิทยาในการสอนงาน
  10. ข้อที่ควรตระหนักในการสอนงาน
  11. ฝึกปฎิบัติ/สรุป

 

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้