หลักสูตร 7Q Management การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

402 จำนวนผู้เข้าชม  | 

7Q Management การสร้างแรงจูงใจ

และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค

หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการทำงานตลอดจนนำศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เต็มที่  ทำให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / เพื่อนร่วมงาน / องค์กร และมีกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จให้ตนเองและหน่วยงาน

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
  2. พนักงานพัฒนาจุดแข็งที่ตนเองมีอยู่ และพัฒนา ปรับปรุงได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่ตนเองมี โดยพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
  3. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้มากขึ้น ทั้งจากในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทำให้การทำงานมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองภาพรวมจากการทำงานและความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
  5. ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
  6. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะปรับตัว ปรับทัศนคติ เพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างสม่ำเสมอได้อย่างราบรื่น
  7. ผู้เข้าอบรมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น
  8. เพื่อให้มีบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างพนักงานทุกระดับในองค์การ

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา
  1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ
  2. มีความรู้ และทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยการนำ 7Q (Seven Quotients) มาประยุกต์ใช้
  3. มีความรู้ และทักษะในการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะ และทัศนคติในทางบวกต่อภาระกิจที่รับผิดชอบและการดำรงชีวิต
  5. พัฒนาตนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุช มีจิตสำนึกในการเอื้ออาทรสังคม


หัวข้อการสัมมนา
  1. ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบัน
  2. สภาวะขององค์กรยุคใหม่
  3. ความคาดหวังขององค์กรต่อบุคลากรยุคใหม่
  5. ปรัชญาในการทำงาน
  6. การเสริมสร้างทัศนคติให้รักงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  7. การสร้างทีมงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  8. แนวทางในการทำงานอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  9. แนวทางในการพัฒนาตนเองด้วยการปรับทัศนคติเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี คนที่เปี่ยมสุข
  10. มีความรู้ความสามารถ 7 ประการ (7Q)(Seven Quotients) ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานและชีวิตมีความสุข
       - ความสามารถด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) (IQ)
       -
ความสามารถด้านอารมณ์ (Emotional Quotient) (EQ)
       -
ความสามารถในการเป็นผู้นำ(Leadership Quotient)(LQ)
       -
ความสามารถในการชนะอุปสรรค (Adversity Quotient) (AQ)
       -
ความสามารถด้านศีลธรรมจรรยา (Moral Quotient) (MQ)
       -
ความสามารถด้านจิตใจ (Spiritual Quotient) (SQ)
       -
มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ (Creativity quotient) (CQ)
  11. กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ 7Q เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและในชีวิต
  12. การบริหารและการจัดการอารมณ์ของตนเอง และการหยั่งรู้อารมณ์ของผู้อื่น
  13. การจัดการกับความขัดแย้ง
  14. การปรับเปลี่ยนจากผู้มีพฤติกรรมเชิงลบ (Reactive) มาเป็นผู้มีพฤติกรรมเชิงบวก (Proactive)
  15. สรุป / ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4689, dsmarttraining@gmail.com, www.dsmarttraining.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้