หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

149 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(Process Improvement)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล
           การผลิตสินค้าหรือบริการในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง กระบวนการผลิตจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจตลอดเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำเป็นจะต้องจัดทำเป็นมาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต
           โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้เรียนในการเพิ่มจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ โดยจะมีการสร้าง Mindset ผ่านการโค้ช โดยกระบวนการ GROW Model เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานโดยทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการเรียนรู้เพื่อหาขั้นตอนการทำงาน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตด้วยกระบวนการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ ที่จำเป็นในการปรับปรุงระบวนกรผลิต เชาน ษKarakuri Kanken, 5ส,W ,QCC

หัวข้อการเรียนรู้
     1. Concept ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
         Process ----> Input ----> Result
     2. การกำหนดกระบวนการผลิต
     3. กำหนดกระบวนการที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
     4. Workshop กิจกรรมส่งเพิ่มด้านผลผลิต
     5. จัดทำกระบวนการในรูปแบบผังการผลิต
     6. การกำหนดสมรรถนะเพื่อสร้างหน่วยวัดในกระบวนการผลิต
     7. การกำหนดการเปรียบเทียบการผลิตและความต้องการของลูกค้า
     8. การตั้งเป้าหมายในกระบวนการผลิต ( S-M-A-R-T GOAL)
     9. Workshop การสร้างเป้าหมายในกระบวนการผลิต
     10. การพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ Karakuri Kaizen, Poka YoKe
     11. การประเมินผล และกำหนดเป็นมาตรฐานและติดตามคุณภาพจากกระบวนการผลิต
     12. การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก QCC Tools   
     13. Workshop การปรุบกรุงกระวนการผลิตโดยแบ่งกิจกรรมเป็นโดยใช้กิจกรรม QCC Tools

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com