หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M_อ.พลกฤต

Last updated: 28 มี.ค. 2566  |  361 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
           ในยุคของการแข่งทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างใช้กลยุทธ์วิธีเพื่อช่วงชิงโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการบริหารงานจึงเป็นหน้าหลักของฝ่ายบริหารโดยเริ่มตั้งแต่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน่วยงานต้องมีความสอดคล้องและล้อไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังเป้าประสงค์ขององค์กร
           การบริหารงานเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพราะความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตสินค้าหรือบริการได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องรู้วิธีการบริหารและสามารถจัดการได้เป็นอย่างดี การบริหารนั้นจะประกอบไปด้วย 4 M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่บริหารคน จะต้องบริหารอย่างไรให้คนทำงาน หรือสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้เครื่องจักร ต้องวิเคราะห์ว่าต้องใช้เครื่องจักรอย่างไรให้คุ้มค่า เต็มกำลัง (Capacity) วิธีการต่างเช่นการนำระบบมาใช้ เช่น  ระบบบริหารงาน  ระบบ 5 ส ไคเซ็น หรือบระบบอื่นที่มีความจำเป็นต่อการทำงาน  การเลือกซื้อเลือกใช้วัสดุในการผลิตสินค้าหรือบริการ  เพราะการบริหาร 4 M เป็นเรื่องของผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ทุกๆคนในองค์กรจำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันคำว่า “เป้าหมาย ประสิทธิภาพ”  โดยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการทำงาน หลักของการบริหารงานด้วยหลัก 4 M
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค วิธีการต่างๆ เครื่องมือที่จำเป็นไปปรับใช้ในกระบวนการทำงาน
      3. เพื่อสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. กรอบแนวคิดการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
     2. ทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร
     3. ระบบงานในองค์กรปัจจุบันเป็นอย่างไร?
     4. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อความอยู่รอดขององค์กร 
Workshop 1 วิเคราะห์ ระบบงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามหลักเป้าหมายองค์กรเพื่อสร้างความอยู่รอด
     5. ต้นทุนในการผลิตมีอะไรบ้าง เช่น ต้นทนคงที่ ต้นทุนฝันแปร
     6. แนวทางการการวิเคราะห์ปัญหาและการบริหารด้วยหลัก 4 M
     7. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขอองค์กรวัดจากอะไร?
Workshop 2 บริหารงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จด้วยหลัก 4 M
     8. ความสำคัญของลูกค้า ภายใน และ ภายนอก แตกต่างกันอย่างไร
     9. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย QCDSMEE
    10. การนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น PDCA, 5ส ไคเซ็น
Workshop 3 ระดมสมองโดยนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ลดความผิดพลาดและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
    11. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลัก HO-REN-SO
    12. การบริหารทีมการงาน และการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จขององค์กร
Workshop 4 เดินคนเดียวไปได้ช้า แต่ถ้าเดินไปด้วยกันไปได้ไกล ด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้