หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พลกฤต

377 จำนวนผู้เข้าชม  | 


หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective decision making and problem solving analysis)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


หลักการและเหตุผล (Introduction)
        ความสำเร็จขององค์กรนั้น นอกจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของคนในองค์กรแล้ว องค์กรยังต้องอาศัยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การมีภาวะของผู้นำซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อให้สมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว แต่ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องพฤติกรรมของคนในทีม การเปลี่ยนทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
        ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost)  ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคือ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร
        ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ
       หลักสูตรการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้นำในระดับต่างๆสามารถประเมินข้อมูลสร้างทางเลือก เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุความต้องการในการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด เพื่อตอบสนององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เข้าใจในปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ของธุรกิจ สภาพคล่องทางการเงิน สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น วิกฤตทางการเมือง สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” รวมถึงปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เป็นต้น
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด (Quick response)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
     1. บทบาทหน้าที่ของผู้นำในยุคดจิตอล
     2. ทักษะที่สำคัญของผู้นำ (Key Driver for Leadership)
     3. Work Shop 1 กิจกรรมการโค้ชผู้นำเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อรับมือในเหตุวิกฤต
     4. ผู้นำกับการทำงานเชิงรุก
         - การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในการทำงาน (Trust)
         - การคิดและวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ( Thinking System & Planning)
         - การเพิ่มศักยภาพของให้คนทำงานด้วยการสร้างแรงกระตุ้น (Motivation)
         - การนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
         - การนำกระบวนการ ( Leading Process)
      5. Work Shop สถานการสร้างภาวะผู้นำและนำการทำงานเชิงรุก
      6. ทักษะการสื่อสาร ( Communication Skill)
      7. การมอบอำนาจ (Empowerment)
      8. 7 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
          - เข้าใจสถานการณ์ บริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร
          - กำหนดปัญหาให้ชัดเจน
          - วิเคราะห์สาเหตุ ( Root cause)
          - วิธีแก้ไขปัญหา และการเลือกเครื่องมือมือแก้ไขปัญหา
          - สร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาภายใต้เวลา งบประมาณ
          - วางแผนการบริหารจัดการ
          - การติดตามและประเมินผล
       9. Work Shop กรณีศึกษาโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะหแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้