หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE

91 จำนวนผู้เข้าชม  |  Public บริการ เดือน ธันวาคม

หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ
(SMART & SMILE SERVICE)

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
                     บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

23 ธันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านบริการ และการต้อนรับลูกค้าด้วยการเตรียมความพร้อมการแสดงออกต่อหน้าลูกค้าด้วยบุคลิกภาพการพูด พร้อมการแสดงท่าทางได้อย่างมั่นใจระดับอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติต่อลูกค้าขององค์กร ด้วยการบริการ และการต้อนรับ ด้วยการสนทนากับลูกค้า ติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลลูกค้าอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

หัวข้อการบรรยาย
1. การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้า (Dealing with SMILE People)
    - การเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า
    - การสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้น
    - การเตรียมการนำเสนอสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน
    - การหาความต้องการ (NEED or WANT) ที่แท้จริงของลูกค้า
2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกกับการสร้างความประทับใจกับลูกค้า VIP ด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (SMART with VIP Personality)
    - การยิ้ม การไหว้ การทักทาย
    - การบอกทาง สัญญาณต่างๆ ด้วยมืออย่างถูกวิธีและน่าสนใจ
    - การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน
    - การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า
WORKSHOP 1: ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการพูดหน้าห้อง การแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน้าลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับลูกค้าที่ถูกวิธี
3. ขั้นตอนของการเตรียมตัวการต้อนรับลูกค้าแบบมืออาชีพ ไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจแน่
     - การเตรียมตัว (Preparation)
     - การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
     - การนำเสนอ (Presentation in Practice)
     - การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)
4. วิธีการนำเสนองาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ  
     - การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง
     - การพูดอุ่นเครื่อง (WARM UP)ลดความกดดัน
     - การเริ่มอย่างน่าสนใจ (STRONG OPENING)
     - การกระตุ้นถึงความจำเป็นในการใช้สินค้า
     - การสร้างคุณค่าของ FEATURE 
     - การเชื่อมโยง BENEFIT กับ VALUE
     - การจบอย่างประทับใจ (GOOD ENDING)
     - การตอบข้อโต้แย้ง ขณะนำเสนอ (ถ้ามี)
5. WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับลูกค้า สไตล์บุคลิกดี มีชัยเกินครึ่ง
     - การต้อนรับและการเปิดสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ
     - การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค้าขณะดูแลและบริการลูกค้า
     - การสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
     - การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า
6. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การตอบคำถาม และการแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการต้อนรับ ดูแล และนำเสนอลูกค้า
     - หลักการพูด การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
     - การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
     - การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
     - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
     - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง
7. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com